สำนักคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสนับสนุนการทำวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และให้บริการวิชาการแก่สังคม
 
  มาตรการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการโดยรวม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

1. การจำกัดขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ออกต่างประเทศที่ 30 Mbps ต่ออาคาร ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. ดังนี้

- หอพักนักศึกษาชาย ( มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษาหญิง (มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษา (มจธ.บางขุนเทียน)

2. การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตโควตาเพื่อควบคุมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายทั้งมหาวิทยาลัยและระบบ LAN ของอาคารหอพักนักศึกษา ดังนี้

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่อผู้ใช้/เดือนความเร็วช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่เกิน 15 GBไม่จำกัด
15 GB – 20 GB5 Mbps
ตั้งแต่ 20 GB ขึ้นไป1 Mbps

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งานระบบ Internet Registration Service


ประกาศ การขยาย Bandwidth มจธ.บางมด และบางขุนเทียน
สำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมต่อข่ายสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่การศึกษาบางมด และพื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน โดยข่ายสายใหม่นี้มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงถึง 1 Gbps และได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มค 2556

ประกาศ นโยบายการบีบ Bandwidth Internet
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เช่าช่องทางสำหรับเชื่อมต่อ Internet ไปต่างประเทศ โดยใช้บริการจากบริษัท Triple T ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่ 480Mbps จากการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยแล้วพบว่ามีข้อมูลถูกส่งเข้ามาในช่องทางดังกล่าวอย่างคับคั่งเกือบตลอดเวลา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเชื่อม Internet ไปต่างประเทศ

จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีอย่างจำกัดและเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการให้บริการที่ดี ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดความเร็วของการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet บางประเภทเพื่อให้การใช้งานที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยยังคงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดนโยบายไว้ดังตารางที่ 1 โดยการจำกัดความเร็วดังกล่าวอาจส่งผลให้การใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet ไปต่างประเทศประเภทดังกล่าวได้รับผลกระทบในการใช้งาน เช่น การ load file บางประเภทจาก Web ช้าลง การชม VDO จาก Youtube เกิดการหยุดชะงักในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

ตารางที่ 1 นโยบายการจำกัดความเร็วของการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet ไปต่างประเทศ

ประเภทการสื่อสารข้อมูล
 ตัวอย่าง Application  ความเร็วที่ถูกจำกัดไว้
 1. Streaming  Youtube, วิทยุ online  270 Mbps (56%)
 2. FTP (File transfer protocol)  FTP , การ Download โดยใช้ FTP:  70 Mbps (14%)
 3. HTTP Download  การ Download โดยใช้ Browser  80 Mbps  (16%)


 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2555-2559

ระเบียบมหาวิทยาลัย

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยหลักปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

 แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาระบบ เดือน ธ.ค. 2555

 รายงานประจำปี 2554

 ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง วิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

กฏหมาย ICT


 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. 2550

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

pic2 บริการเครือข่าย Wireless LAN

เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในด้านของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทางสำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ทำการติดตั้ง Access Point หรือจุดให้บริการ สำหรับให้บริการเครือข่าย Wireless LAN ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว โดยสามารถที่จะตรวจเช็คพื้นที่ให้บริการ โดยคลิกที่ พื้นที่ให้บริการ Wireless LAN
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Email : wireless@kmutt.ac.th
โทร. : 0-2470-8267, โทรภายใน 111
www.cc.kmutt.ac.th/wireless
pic1 Call Center (โทร.111)

ศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานบริการโทรศัพท์, Internet, Network และงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงเหตุข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่เป็นบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
แบบคำขอใช้บริการ
 แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 แบบคำขอใช้บริการโทรศัพท์
 แบบคำขอใช้หมายเลข IP Address
บริการที่น่าสนใจ
•  ค้นหาข้อมูลบุคลากร
•  WebMail บุคลากร
•  WebMail นักศึกษา
•  เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account
•  KMUTT Google Help Center
การช่วยเหลือ และสนับสนุน
•  การแก้ไขปัญหาภาษาไทยใน Web Mail
•  Folder ใน Web Mail หาย
•  วิธีการสร้างโฮมเพจบน Server ของมหาวิทยาลัย
•  การใช้โปรแกรม FTP ภายในเครือข่าย
•  วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ MODEM (Remote Access)
 
  คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN
•  สำหรับใช้นอกมหาวิทยาลัย
•  สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย
 
  คู่มือการตั้งค่า Mail แบบเข้ารหัส SSL
•  SSL คืออะไร?
•  บน iOS
•  บน Android
•  บน Windows Phone
•  บน Outlook
•  บน Outlook Express
 
  คู่มือติดตั้ง Symantec Antivirus
•  ทำไมต้องใช้ Antivirus?
•  บน Windows OS
•  บน Mac OS
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/04/2557