สำนักคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสนับสนุนการทำวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และให้บริการวิชาการแก่สังคม
 
  สำนักคอมฯ ขยายช่องทางเชื่อมเน็ต 3 Gbps และเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

7 พฤศจิกายน 2557: สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. เพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ขยับสู่ความเร็วถึง 3 Gbps และขยายช่องทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ครอบคลุมทุกแห่ง

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศดำเนินการปรับปรุงบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาให้รองรับกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และต้องการความเร็ว รวมถึงเสถียรภาพที่มากขึ้น ด้วยการปรับปรุงขยายช่องทางออกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ต่างประเทศจากเดิม 550 Mbps ก้าวไปสู่ความเร็วระดับ 3 Gbps โดยแบ่งการเชื่อมต่อเป็นสองส่วนคือช่องสัญญาณสำหรับผู้ใช้งาน 2 Gbps และช่องสัญญาณสำหรับสำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 Gbps ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใช้งานให้ดีขึ้น

นอกจากนั้นยังได้ทำการขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ทุกแห่ง และช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารหอพักต่างๆ ดังนี้

 • มจธ.บางมด กับ มจธ.บางขุนเทียน จาก 200 Mbps เป็น 250 Mbps
 • มจธ.บางมด กับ มจธ.ราชบุรี (สวนผึ้ง) จาก 40 Mbps เป็น 100 Mbps
 • มจธ.บางมด กับ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง ขนาด 100 Mbps
 • หอพักนักศึกษา มจธ.บางมด อาคารละ 100 Mbps
 • หอพักนักศึกษา มจธ.บางขุนเทียน อาคารละ 100 Mbps
KMUTT internet 3Gbps diagram

อ.มนตรี สุภัททธรรม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า “การปรับปรุงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณการเข้าใช้บริการที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงบริการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาด้านการเรียนการสอน หรือการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย และหวังว่านักศึกษาและบุคลากรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อไป”


มาตรการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการโดยรวม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

1. การจำกัดขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ออกต่างประเทศที่ 30 Mbps ต่ออาคาร ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. ดังนี้

- หอพักนักศึกษาชาย ( มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษาหญิง (มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษา (มจธ.บางขุนเทียน)

2. การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตโควตาเพื่อควบคุมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายทั้งมหาวิทยาลัยและระบบ LAN ของอาคารหอพักนักศึกษา ดังนี้

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่อผู้ใช้/เดือนความเร็วช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่เกิน 15 GBไม่จำกัด
15 GB – 20 GB5 Mbps
ตั้งแต่ 20 GB ขึ้นไป1 Mbps

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งานระบบ Internet Registration Service


ประกาศ การขยาย Bandwidth มจธ.บางมด และบางขุนเทียน
สำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมต่อข่ายสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่การศึกษาบางมด และพื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน โดยข่ายสายใหม่นี้มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงถึง 1 Gbps และได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มค 2556

ประกาศ นโยบายการบีบ Bandwidth Internet
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เช่าช่องทางสำหรับเชื่อมต่อ Internet ไปต่างประเทศ โดยใช้บริการจากบริษัท Triple T ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่ 480Mbps จากการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยแล้วพบว่ามีข้อมูลถูกส่งเข้ามาในช่องทางดังกล่าวอย่างคับคั่งเกือบตลอดเวลา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเชื่อม Internet ไปต่างประเทศ

จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีอย่างจำกัดและเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการให้บริการที่ดี ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดความเร็วของการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet บางประเภทเพื่อให้การใช้งานที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยยังคงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดนโยบายไว้ดังตารางที่ 1 โดยการจำกัดความเร็วดังกล่าวอาจส่งผลให้การใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet ไปต่างประเทศประเภทดังกล่าวได้รับผลกระทบในการใช้งาน เช่น การ load file บางประเภทจาก Web ช้าลง การชม VDO จาก Youtube เกิดการหยุดชะงักในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

ตารางที่ 1 นโยบายการจำกัดความเร็วของการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet ไปต่างประเทศ

ประเภทการสื่อสารข้อมูล
 ตัวอย่าง Application  ความเร็วที่ถูกจำกัดไว้
 1. Streaming  Youtube, วิทยุ online  270 Mbps (56%)
 2. FTP (File transfer protocol)  FTP , การ Download โดยใช้ FTP:  70 Mbps (14%)
 3. HTTP Download  การ Download โดยใช้ Browser  80 Mbps  (16%)


 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2555-2559

ระเบียบมหาวิทยาลัย

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยหลักปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

 แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาระบบ เดือน ธ.ค. 2555

 รายงานประจำปี 2554

 ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง วิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

กฏหมาย ICT


 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. 2550

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

pic2 บริการเครือข่าย Wireless LAN

เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในด้านของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทางสำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ทำการติดตั้ง Access Point หรือจุดให้บริการ สำหรับให้บริการเครือข่าย Wireless LAN ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว โดยสามารถที่จะตรวจเช็คพื้นที่ให้บริการ โดยคลิกที่ พื้นที่ให้บริการ Wireless LAN
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Email : wireless@kmutt.ac.th
โทร. : 0-2470-8267, โทรภายใน 111
www.cc.kmutt.ac.th/wireless
pic1 Call Center (โทร.111)

ศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานบริการโทรศัพท์, Internet, Network และงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงเหตุข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่เป็นบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
แบบคำขอใช้บริการ
 • กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลด
 • บริการที่น่าสนใจ
  •  ค้นหาข้อมูลบุคลากร
  •  WebMail บุคลากร
  •  WebMail นักศึกษา
  •  เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account
  •  KMUTT Google Help Center
  การช่วยเหลือ และสนับสนุน
  •  การแก้ไขปัญหาภาษาไทยใน Web Mail
  •  Folder ใน Web Mail หาย
  •  วิธีการสร้างโฮมเพจบน Server ของมหาวิทยาลัย
  •  การใช้โปรแกรม FTP ภายในเครือข่าย
  •  วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ MODEM (Remote Access)
   
    คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN
  •  สำหรับใช้นอกมหาวิทยาลัย
  •  สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย
   
    คู่มือการตั้งค่า Mail แบบเข้ารหัส SSL
  •  SSL คืออะไร?
  •  บน iOS
  •  บน Android
  •  บน Windows Phone
  •  บน Outlook
  •  บน Outlook Express
   
    คู่มือติดตั้ง Symantec Antivirus
  •  ทำไมต้องใช้ Antivirus?
  •  บน Windows OS
  •  บน Mac OS
   
  ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/04/2557