สำนักคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสนับสนุนการทำวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และให้บริการวิชาการแก่สังคม
 
สำนักคอมฯ ขยายช่องทางเชื่อมเน็ต 3 Gbps และเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

7 พฤศจิกายน 2557: สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. เพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ขยับสู่ความเร็วถึง 3 Gbps และขยายช่องทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ครอบคลุมทุกแห่ง

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศดำเนินการปรับปรุงบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาให้รองรับกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และต้องการความเร็ว รวมถึงเสถียรภาพที่มากขึ้น ด้วยการปรับปรุงขยายช่องทางออกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ต่างประเทศจากเดิม 550 Mbps ก้าวไปสู่ความเร็วระดับ 3 Gbps โดยแบ่งการเชื่อมต่อเป็นสองส่วนคือช่องสัญญาณสำหรับผู้ใช้งาน 2 Gbps และช่องสัญญาณสำหรับสำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 Gbps ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใช้งานให้ดีขึ้น

นอกจากนั้นยังได้ทำการขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ทุกแห่ง และช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารหอพักต่างๆ ดังนี้

  • มจธ.บางมด กับ มจธ.บางขุนเทียน จาก 200 Mbps เป็น 250 Mbps
  • มจธ.บางมด กับ มจธ.ราชบุรี (สวนผึ้ง) จาก 40 Mbps เป็น 100 Mbps
  • มจธ.บางมด กับ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง ขนาด 100 Mbps
  • หอพักนักศึกษา มจธ.บางมด อาคารละ 100 Mbps
  • หอพักนักศึกษา มจธ.บางขุนเทียน อาคารละ 100 Mbps
KMUTT internet 3Gbps diagram

อ.มนตรี สุภัททธรรม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า “การปรับปรุงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณการเข้าใช้บริการที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงบริการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาด้านการเรียนการสอน หรือการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย และหวังว่านักศึกษาและบุคลากรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อไป”


อ่านข่าวทั้งหมด >>
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2555-2559

ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย แนวทางการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ดูแลระบบของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยหลักปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

 แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาระบบ เดือน ธ.ค. 2555

 รายงานประจำปี 2554

 ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง วิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

กฏหมาย ICT


 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. 2550

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

pic2 บริการเครือข่าย Wireless LAN

เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในด้านของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทางสำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ทำการติดตั้ง Access Point หรือจุดให้บริการ สำหรับให้บริการเครือข่าย Wireless LAN ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว โดยสามารถที่จะตรวจเช็คพื้นที่ให้บริการ โดยคลิกที่ พื้นที่ให้บริการ Wireless LAN
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Email : wireless@kmutt.ac.th
โทร. : 0-2470-8267, โทรภายใน 111
www.cc.kmutt.ac.th/wireless
pic1 Call Center (โทร.111)

ศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานบริการโทรศัพท์, Internet, Network และงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงเหตุข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่เป็นบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
แบบคำขอใช้บริการ
  • กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • บริการที่น่าสนใจ
    •  ค้นหาข้อมูลบุคลากร
    •  WebMail บุคลากร
    •  WebMail นักศึกษา
    •  เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account
    •  KMUTT Google Help Center
    การช่วยเหลือ และสนับสนุน
    •  การแก้ไขปัญหาภาษาไทยใน Web Mail
    •  Folder ใน Web Mail หาย
    •  วิธีการสร้างโฮมเพจบน Server ของมหาวิทยาลัย
    •  การใช้โปรแกรม FTP ภายในเครือข่าย
    •  วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ MODEM (Remote Access)
     
      คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN
    •  สำหรับใช้นอกมหาวิทยาลัย
    •  สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย
    •  สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 10
     
      คู่มือการตั้งค่า Mail แบบเข้ารหัส SSL
    •  SSL คืออะไร?
    •  บน iOS
    •  บน Android
    •  บน Windows Phone
    •  บน Outlook
    •  บน Outlook Express
     
      คู่มือติดตั้ง Symantec Antivirus
    •  ทำไมต้องใช้ Antivirus?
    •  บน Windows OS
    •  บน Mac OS
     
    ปรับปรุงครั้งล่าสุด  24/06/2559