King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์

ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธบุรี พ.ศ. 2532 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 23 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532


วิสัยทัศน์สำนักคอมพิวเตอร์

เป็นผู้นำในการร่วมสร้างนวัตกรรมด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็น e-University


พันธกิจสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย


ภารกิจสำนักคอมพิวเตอร์

+ สร้างนวัตกรรมเพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

+ บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

+ ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหาร สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

+ บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

+ บริการห้องเรียน ห้องประชุมที่ทันสมัย

+ บริการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร

+ บริการวิชาการแก่ชุมชน

+ สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัย


ขอบเขตหน้าที่และงานบริการ

ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

+ งานบริการระบบเครือข่ายหลัก

+ งานบริการระบบเครือข่ายไร้สาย

+ งานบริการอินเทอร์เนต

+ งานบริการโทรศัพท์

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

+ งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

+ งานบริการ Call Center และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

+ งานนบริการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

+ งานบริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับให้บริการดาวน์โหลด

ฝ่ายพัฒนาระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

+ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

+ ระบบอินทราเน็ต

+ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

+ ข้อความสั้น (SMS)

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และบริการโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงให้บริการห้องเรียนและห้องประชุมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

+ บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย

+ บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรม และอุปกรณ์

+ บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย

สำนักงานผู้อำนวยการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ ตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

+ งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ

+ งานบุคคล

+ งานการเงิน

+ งานพัสดุ

+ งานนโยบายและแผน

+ งานประกันคุณภาพ

กลับสู่ด้านบน