ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2532 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 23 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532

พันธกิจสำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์จะเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร์รวมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธสำนักคอมพิวเตอร์ 5 ด้าน
• กลยุทธที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การศึกษา และ การวิจัย
• กลยุทธที่ 3 พัฒนาความสามารถด้าน ICT ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย
• กลยุทธที่ 4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้งาน ในวิชาการและบริหาร ICT
• กลยุทธที่ 5 สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self-Sustainable)
ค่านิยม
"บริการดุจเม็ดทราย ดอกไม้ และสายน้ำ"
• เม็ดทราย บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางวิชาการ และความสามารถของบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ศึกษาความรู้อย่างละเอียด และมีความเชี่ยวชาญ
• ดอกไม้ แสดงออกถึงบริการที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยความสุภาพและอ่อนน้อม ดุจดังความสวยงามของดอกไม้
• สายน้ำ คือกระแสแห่งการสนับสนุนที่เปี่ยมพลัง ที่จะให้ความชุ่มชื้นกับสวนการศึกษา และสวนอุตสาหกรรม ในการผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ภารกิจ
ให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
• บริการเครือข่ายหลัก
• บริการเครือข่ายไร้สาย
• บริการอินเทอร์เนต
• บริการโทรศัพท์

ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
• บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
• บริการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิคส์
• Counter Services

ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
• งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการบริหาร
• บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
• Helpdesk (CC Service)

ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
• บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
• บริการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
• บริการสารสนเทศบนโฮมเพจมหาวิทยาลัย

ให้บริการอบรมคอมพิวเตอร์
• บริการฝึกอบรมบุคลากรภายใน
• บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
• บริการสื่อการอบรมผ่านระบบเครื่อข่าย
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 14/12/2552