ข้อมูลบุคลากร
 
ผู้บริหาร
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
ผู้อำนวยการ
wichai@sit.kmutt.ac.th
นิสิต สิทธิธรรม
นิสิต สิทธิธรรม
รองผู้อำนวยการ
nisit.sit@kmutt.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ
ไพเราะ ธนลัทธพงศ์
ไพเราะ ธนลัทธพงศ์
นักบริหารงานทั่วไป
piroh.tha@kmutt.ac.th
สมหญิง บัณฑิตขจร
สมหญิง บัณฑิตขจร
นักบริหารการเงิน
somying.bun@kmutt.ac.th
สยุมพู เอกทัน
สยุมพู เอกทัน
นักพัสดุ
sayumphoo.aeg@kmutt.ac.th
มัศยา ฐานวิเศษ
มัศยา ฐานวิเศษ
นักพัสดุ
massaya.tha@kmutt.ac.th
พัชรีภรณ์ ลิ่มจีน
พัชรีภรณ์ ลิ่มจีน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
patchareeporn.lim@kmutt.ac.th

 
ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
ชัชวาล ศิริพันธ์
ชัชวาล ศิริพันธ์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
chatchawarn.sir@kmutt.ac.th
กัลยา ทั้งวงศ์เจริญ
กัลยา ทั้งวงศ์เจริญ
นักคอมพิวเตอร์
kanlaya.tun@kmutt.ac.th
สุกรี ยีดิน
สุกรี ยีดิน
นักเทคโนโลยีการศึกษา
sukri.yee@kmutt.ac.th
บุณฑริกา รัตนปรีชาโชติ
บุณทริกา รัตนปรีชาโชติ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
buntarika.kot@kmutt.ac.th
นิรุท อ่อนจันทุม
นิรุท อ่อนจันทุม
นายช่างเทคนิค
nirut.onj@kmutt.ac.th
ณพชร สมที่นึก
ณพชร สมที่นึก
นักเทคโนโลยีการศึกษา
napachara.som@kmutt.ac.th
อำพล เกษราช
อำพล เกษราช
นักเทคโนโลยีการศึกษา
umpol.kes@kmutt.ac.th
สันติภาพ ยอดกาวี
สันติภาพ ยอดกาวี
นักเทคโนโลยีการศึกษา
santipap.yod@kmutt.ac.th
 
ฝ่ายพัฒนาระบบ
นพรัตน์ รุ่งพราน
นพรัตน์ รุ่งพราน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ
noparat.run@kmutt.ac.th
สุธีรา บรรจง
สุธีรา บรรจง
นักคอมพิวเตอร์
sutheera.kho@kmutt.ac.th
วาสิฏฐี แสงสว่าง
วาสิฏฐี แสงสว่าง
นักคอมพิวเตอร์
wasittee.sea@kmutt.ac.th
สาคร สุภัททธรรม์
สาคร สุภัททธรรม
นักคอมพิวเตอร์
sakorn.sup@kmutt.ac.th
พรรณา นิตยานนท์
พรรณา นิตยานนท์
นักคอมพิวเตอร์
phanna.nit@kmutt.ac.th
รักชนก แย้มนันท์
รักชนก แย้มนันท์
นักคอมพิวเตอร์
rukchanok.yae@kmutt.ac.th
อนุชิต ยอดสุทธิ
อนุชิต ยอดสุทธิ
นักคอมพิวเตอร์
anuchit.yod@kmutt.ac.th
สมยศ จีนโก๊ว
สมยศ จีนโก๊ว
นักคอมพิวเตอร์
somyos.jin@kmutt.ac.th
ชัยดำรงค์ อุทิรัมย์
ชัยดำรงค์ อุทิรัมย์
นักคอมพิวเตอร์
chaidamrong.uth@kmutt.ac.th
นนทวัตร จันเสน
นนทวัตร จันเสน
นักคอมพิวเตอร์
nontawat.jun@kmutt.ac.th
จินตนา แสงขาว
จินตนา แสงขาว
นักคอมพิวเตอร์
jintana.ang@kmutt.ac.th
ธันยพร พูนประชา
ธันยพร พูนประชา
นักคอมพิวเตอร์
tunyaporn.poo@kmutt.ac.th
<b>จรัสพงษ์ แจ้งฉาย
จรัสพงษ์ แจ้งฉาย
นักคอมพิวเตอร์
jaratpong.jan@kmutt.ac.th
จุฬาลักษณ์ พูนธนสมบัติ
จุฬาลักษณ์ พูนธนสมบัติ
นักคอมพิวเตอร์
chulaluck.poo@kmutt.ac.th
ภาสุทธิ์ เจริญจิตรกรรม์
ภาสุทธิ์ เจริญจิตรกรรม
นักคอมพิวเตอร์
pasut.jar@kmutt.ac.th
ศานติธร จงกลกิจวรชัย
ศานติธร จงกลกิจวรชัย
นักคอมพิวเตอร์
santithon.jon@kmutt.ac.th
วิภาดา แดงจำรุญ
วิภาดา แดงจำรุญ
นักคอมพิวเตอร์
vipada.dan@kmutt.ac.th

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
เรืองอุไร เพียกขุนทด
เรืองอุไร เพียกขุนทด
เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
ruangurai.pie@kmutt.ac.th
อรุณี โอฬารานนท์
อรุณี โอฬารานนท์
นักคอมพิวเตอร์
arunee.ola@kmutt.ac.th
พัชรา แสงทอง
พัชรา แสงทอง
นักคอมพิวเตอร์
patchara.hon@kmutt.ac.th
กรรณิกา วัฒนพร
กรรณิกา วัฒนพร
นักคอมพิวเตอร์
kanika.wat@kmutt.ac.th
ธีรยุทต์ ปั้นมีรส
ธีรยุทต์ ปั้นมีรส
นักคอมพิวเตอร์
theerayuth.pan@kmutt.ac.th
ศรายุทธ แสงทอง
ศรายุทธ แสงทอง
นักคอมพิวเตอร์
sarayut.san@kmutt.ac.th
กมลศิลป์ ไชยสิทธิ์
กมลศิลป์ ไชยสิทธิ์
นักคอมพิวเตอร์
kamonsin.chi@kmutt.ac.th
ทัศนวรรณ ซั่วเท้ง
ทัศนวรรณ ซั่วเท้ง
นักคอมพิวเตอร์
tassanawan.xue@kmutt.ac.th
อดุลย์ กันทาฟัง
อดุลย์ กันทาฟัง
นักคอมพิวเตอร์
adul.kan@kmutt.ac.th
   
ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
ตรีธวัฒน์ ทิพัฒน์นารานัน
ตรีธวัฒน์ ทิพัฒน์นารานัน
วิศวกร
tritawat.tip@kmutt.ac.th
รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์
รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์
วิศวกร
rungroat.yin@kmutt.ac.th
เอกมล ชาญสำโรง
เอกมล ชาญสำโรง
วิศวกร
ekkamol.cha@kmutt.ac.th
สุนทร วิมุกตะลพ
สุนทร วิมุกตะลพ
วิศวกร
soontron.wim@kmutt.ac.th
สุพันธ์ คำละมูล
สุพันธ์ คำละมูล
นักคอมพิวเตอร์
suphant.kam@kmutt.ac.th
ภคณินทร์ สุขะจิระ
ภคณินทร์ สุขะจิระ
นักคอมพิวเตอร์
phakanin.suk@kmutt.ac.th
ขวัญชัย ใจมุ่ง
ขวัญชัย ใจมุ่ง
นักคอมพิวเตอร์
khwanchai.jai@kmutt.ac.th
สัญญา คงทอง
สัญญา คงทอง
นายช่างเทคนิค
sanya.kon@kmutt.ac.th
รัตนภูมิ นิลพันธ์
รัตนภูมิ นิลพันธ์
นายช่างเทคนิค
rattanapoom.nil@kmutt.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1/5/2018