โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักคอมพิวเตอร์ แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้
สำนักงานผู้อำนวยการ
   • งานบริหารทั่วไป/ธุรการ
   • งานด้านบุคคล
   • งานการเงิน
   • งานจัดซื้อจัดจ้าง
   • งานนโยบายและแผน
   • งานประกันคุณภาพการให้บริการ

ฝ่ายฝึกอบรม
   • บริการฝึกอบรมบุคลากรภายใน
   • บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   • บริการสื่อการอบรมผ่านระบบเครื่อข่าย

ฝ่ายพัฒนาระบบ
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
   • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
   • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
   • บริการสารสนเทศบนโฮมเพจมหาวิทยาลัย

ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
   • บริการเครือข่ายหลัก
   • บริการเครือข่ายไร้สาย
   • บริการอินเทอร์เน็ต
   • บริการโทรศัพท์
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 14/12/2552