บริการ CC Service
 
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ในการรับแจ้งปัญหาและให้บริการแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดในการให้บริการมีดังนี้
 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี (เครื่องเช่า)
 2. รับแจ้งข้อขัดข้องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยจะให้บริการแก่คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารเป็นหลัก
 3. ให้บริการเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่เป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ของคณะ และภาควิชา
 4. การให้บริการนี้ไม่ได้รวมถึงการเป็นผู้สอนการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมแก่ผู้ใช้
 
::: การให้บริการ :::

ด้วยความสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการให้บริการ ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา

การแก้ปัญหาจะพยายามแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ของหน่วยงาน เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องสำรองเพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ระหว่างการแก้ไข กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทาง CC Service จะนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆ มาแก้ไขที่สำนักคอมพิวเตอร์ (หลังจากผ่านความยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของอุปกรณ์)

การแก้ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 3 วัน และปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ไม่เกิน 7 วัน

ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดดวามเสียหายทางด้าน Hardware CC Service จะดำเนินการต่อไปนี้
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  • สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการประสานงานกับบริษัทผู้ให้เช่า หรือ ผู้ขาย มาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญาการรับประกัน
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานอื่นๆ เช่น คณะ ภาควิชา
  • สำนักคอมพิวเตอร์ จะแจ้งให้หน่วยงานทราบถึงอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน โดยหน่วยงานจะเป็นผู้จัดหา และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเอง
 
::: ขอบเขตการให้บริการ :::
 1. การบริการเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นเท่านั้น
 2. การให้บริการนี้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 3. การให้บริการนี้ไม่ได้รวมถึงการเป็นผู้สอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมแก่ผู้ใช้
 
::: ติดต่อเพื่อใช้บริการ :::
 • โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 111
 • ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  31/08/2016