สำนักคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสนับสนุนการทำวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และให้บริการวิชาการแก่สังคม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

27 กันยายน 2559: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพร้อมตามกิจกรรม 4 ด้าน เพื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายหน่วยงานไปสู่ IPv6 ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการให้บริการและการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสเนทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามแผนการวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมาโดยตลอด และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยจัดทำเกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาที่ได้พัฒนาเครือข่ายให้มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 และมีสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น จำนวน 56 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 56 แห่งดังกล่าว

สำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านโครงการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 15 ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะสถาบันการศึกษาที่เริ่มต้นและมีความพรัอมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Mail ระบบ Web และระบบ DNS โดยได้รับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

KMUTT with IPv6 award

ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2


อ่านข่าวทั้งหมด >>
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2555-2559

ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย แนวทางการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ดูแลระบบของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยหลักปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

 รายงานประจำปี 2558

 ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง วิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553

 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

กฏหมาย ICT


 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. 2550

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

pic2 บริการเครือข่าย Wireless LAN

เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในด้านของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทางสำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ทำการติดตั้ง Access Point หรือจุดให้บริการ สำหรับให้บริการเครือข่าย Wireless LAN ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว โดยสามารถที่จะตรวจเช็คพื้นที่ให้บริการ โดยคลิกที่ พื้นที่ให้บริการ Wireless LAN
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Email : wireless@kmutt.ac.th
โทร. : 0-2470-9444, โทรภายใน 111
www.cc.kmutt.ac.th/wireless
pic1 Call Center (โทร.111)

ศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานบริการโทรศัพท์, Internet, Network และงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงเหตุข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่เป็นบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
แบบคำขอใช้บริการ
 • กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลด
 • บริการที่น่าสนใจ
  •  ค้นหาข้อมูลบุคลากร
  •  WebMail บุคลากร
  •  Email สำหรับนักศึกษา
  •  เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account
  •  KMUTT Google
  •  KMUTT Google Help Center
  •  Office 365
  การช่วยเหลือ และสนับสนุน
  •  การแก้ไขปัญหาภาษาไทยใน Web Mail
  •  Folder ใน Web Mail หาย
   
    คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN
  •  สำหรับใช้นอกมหาวิทยาลัย
  •  สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย
  •  สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 10
   
    คู่มือการตั้งค่า Mail แบบเข้ารหัส SSL
  •  SSL คืออะไร?
  •  บน iOS
  •  บน Android
  •  บน Windows Phone
  •  บน Outlook
  •  บน Outlook Express
   
    คู่มือติดตั้ง Symantec Antivirus
  •  ทำไมต้องใช้ Antivirus?
  •  บน Windows OS
  •  บน Mac OS
   
  ปรับปรุงครั้งล่าสุด  24/10/2560