การติดตั้งและใช้โปรแกรม FTP ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

การติดตั้งโปรแกรม
การติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
การ Upload เว็บไซต์ไปไว้บนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
การเรียกเว็บไซต์ที่ Upload แล้วขึ้นมาดู
การลบไฟล์และโฟลเดอร์
การยกเลิกการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
 
การติดตั้งโปรแกรม

การใช้โปรแกรม FTP ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 
ดาวน์โหลดโปรแกรม SSHSecureShellClient-3.2.9.exe จากเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย  download
  เมื่อได้โปรแกรมดังกล่าวแล้วให้ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
   
รูปที่ 1 แสดงสัญลักษณ์โปรแกรมติดตั้ง SSH Secure Shell Client-3.2.5
 
 
Double click ที่ icon ตามรูปที่ 1 เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นมันจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาดังรูปที่ 2
   
รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งโปรแกรม SSH Secure Shell Client-3.2.5
 
 
จากหน้าต่างในรูปที่ 2 ให้คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม เมื่อคลิกแล้วมันจะแสดงหน้าต่าง
  ดังรูปที่ 3 ให้คลิกปุ่ม Next
   
รูปที่ 3 แสดงการติดตั้งโปรแกรม SSH Secure Shell Client-3.2.5
 
 
จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าต่างต่อไป ดังรูปที่ 4 ให้คลิกปุ่ม Yes    
   
รูปที่ 4 แสดงการติดตั้งโปรแกรม SSH Secure Shell Client-3.2.5
   
   
จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าต่างต่อไป ดังรูปที่ 5 ให้คลิกปุ่ม Next ต่อไปเรื่อย ๆ จนการติดตั้งเสร็จสิ้น
   
รูปที่ 5 แสดงการติดตั้งโปรแกรม SSH Secure Shell Client-3.2.5
   
   
เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 6 ให้คลิกปุ่ม Finish
   
รูปที่ 6 แสดงการติดตั้งโปรแกรม SSH Secure Shell Client-3.2.5 เรียบร้อยแล้ว
   
   
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วจะมี Icon SSH Secure File Transfer Client แสดงอยู่ที่ desktop
  ดังรูปที่ 7
   
รูปที่ 7 แสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรม SSH Secure File Transfer Client
   
 
   
   
การใช้งานโปรแกรม : การติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
เมื่อต้องการใช้โปรแกรม ให้ double click ที่ Icon ดังรูปที่ 7 จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม SSH
  Secure File Transfer Client ดังรูปที่ 8
   
รูปที่ 8 แสดงหน้าต่างของโปรแกรม SSH Secure File Transfer Client
   
   
คลิกที่ปุ่ม Connect      หรือปุ่ม Quick Connect      ที่ Tool bar หรือเลือก
  คำสั่ง File ที่ Menu bar แล้วเลือกคำสั่ง Connect หรือ Quick Connect ดังรูปที่ 9 เพื่อเริ่มการติดต่อกับ
  เครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
   
รูปที่ 9 แสดงการเลือกใช้คำสั่ง Connect และ Quick Connect จาก Toolbar
   
   
รูปที่ 10 แสดงการเลือกใช้คำสั่ง Connect และ Quick Connect จาก Menu bar
   
   
เมื่อคลิกเลือก Connect หรือ Quick Connect แล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับการกำหนดชื่อเครื่องแม่ข่าย
  (Host Name) ที่ต้องการติดต่อ และชื่อผู้ใช้ (User Name) ดังรูปที่ 11
   
รูปที่ 11 แสดงหน้าต่างเพื่อให้กรอกชื่อ Host Name และ User Name
   
   
สำหรับชื่อเครื่องแม่ข่าย ( Host Name) ที่ต้องการติดต่อนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
   
  สำหรับเว็บหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จะใช้เป็น www.kmutt.ac.th
  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จะใช้เป็น staff.kmutt.ac.th
  สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะใช้เป็น www.st.kmutt.ac.th
  ** สำหรับ Username และ Password นั้นใช้อันเดียวกันกับที่ใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย **
   
รูปที่ 12 แสดงหน้าต่างของการกำหนดค่าเพื่อติดต่อเครื่องแม่ข่าย (สำหรับนักศึกษา)
   
   
รูปที่ 13 แสดงหน้าต่างของการกำหนดค่าเพื่อติดต่อเครื่องแม่ข่าย (สำหรับบุคลากร)
   
   
รูปที่ 14 แสดงหน้าต่างของการกำหนดค่าเพื่อติดต่อเครื่องแม่ข่าย ( สำหรับเว็บหน่วยงานของมหาวิทยาลัย )
   
   
เมื่อใส่ Host Name และ User Name แล้วให้กดปุ่ม Connect จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน
  ดังรูปที่ 15
   

รูปที่ 15 แสดงหน้าต่างสำหรับกรอกรหัสผ่าน

   
   
เมื่อกรอกรหัสผ่านถูกต้องแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างดังรูปที่ 16 โดยหน้าต่างจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
  Local Name
(ด้านซ้าย)
จะแสดงรายชื่อไฟล์ , โฟลเดอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมดที่อยู่บน Desktop เครื่องของเรา
     
  Remote Name
(ด้านขวา)
จะแสดงรายชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ของเราที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย
     
  Transfer
(ด้านล่าง)
จะแสดงสถานะ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการ Upload ไฟล์ของเราจาก Local Name ไปสู่ Remote Name
   
รูปที่ 16 แสดงหน้าต่างเมื่อทำการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้แล้ว
   
 
   
   
การใช้งานโปรแกรม : การ Upload เว็บไซต์ไปไว้บนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
จากรูปที่ 16 เราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ mail อยู่ ซึ่งโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์อีเมล์มหาวิทยาลัย
 

ของเราเอาไว้ โดยที่เราไม่ต้องลบออก และเมื่อเราต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของเราก็สามารถทำได้

  โดยสร้างโฟลเดอร์ public_html ขึ้นมา เพื่อใช้ในการเก็บไฟล์เว็บไซต์ของเราเอาไว้ในนี้ วิธีการสร้างโฟลเดอร์
  คือ ให้คลิกที่รูป     New Folder เพื่อทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ จากนั้นก็ให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า
  public_html
   
รูปที่ 17 แสดงการสร้างโฟลเดอร์ public_html
   
   
วิธีการ Upload ไฟล์เว็บไซต์ขึ้นบนเครื่องแม่ข่ายทำได้โดย ให้คลิกเลือกไฟล์ในส่วนของ Local Name
  (ด้านซ้าย) แล้วลากมาวางเอาไว้ในส่วนของ Remote Name (ด้านขวา) หลังจากนั้นก็จะสังเกตเห็นว่า
  ไฟล์ที่เราทำการลากมานั้นถูกเก็บเอาไว้ในเครื่องแม่ข่ายแล้ว โดยไฟล์นั้นต้องอยู่ภายในโฟลเดอร์
  public_html
  ** หมายเหตุ : ในการสร้างเว็บไซต์นั้น ในหน้าแรกที่ต้องการให้แสดงควรตั้งชื่อว่า index.html เนื่องจากเมื่อเรา
  เรียกดูเว็บมันจะเรียกหน้า index.html ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ **
   
รูปที่ 18 แสดงการ Upload ไฟล์ขึ้นบนเครื่องแม่ข่าย
   
 
   
   
การใช้งานโปรแกรม : การเรียกเว็บไซต์ที่ Upload แล้วขึ้นมาดู
เมื่อ Upload ไฟล์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ลองเรียกเว็บไซต์ดู ดังรูปที่ 19 และ 20 โดยที่
  สำหรับเว็บบุคลากร http://staff.kmutt.ac.th/~Login (เป็นชื่อ Login เดียวกันกับที่
ใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย)
   

เช่น http://staff.kmutt.ac.th/~kanika.wat

     
  สำหรับเว็บนักศึกษา http://www.st.kmutt.ac.th/~Login (เป็นชื่อ Login เดียวกัน
กับที่ใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย)
    เช่น http://www.st.kmutt.ac.th/~s0123456
   
รูปที่ 19 แสดงการเรียกเว็บไซต์ที่ Upload แล้วขึ้นมาดู (สำหรับบุคลากร)
   
   
รูปที่ 20 แสดงการเรียกเว็บไซต์ที่ Upload แล้วขึ้นมาดู (สำหรับนักศึกษา)
   
 
   
   
การใช้งานโปรแกรม : การลบไฟล์และโฟลเดอร์
วิธีในการลบไฟล์นั้น ถ้าเป็นไฟล์ที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นก็สามารถลบออกได้เลย ซึ่งมี 4 วิธีด้วยกัน คือ
 
วิธีที่ 1
คลิกขวาตรงชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Confirm Delete ให้คลิกเลือก OK
     
 
วิธีที่ 2
คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วไปที่เมนู Operation แล้วเลือก Delete จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Confirm Delete ให้คลิกเลือก OK
     
 
วิธีที่ 3
คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก     ที่ Toolbar จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Confirm Delete ให้คลิกเลือก OK
     
 
วิธีที่ 4
คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ด จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Confirm Delete ให้คลิกเลือก OK
   
รูปที่ 21 แสดงการลบไฟล์วิธีที่ 1
   
   
รูปที่ 22 แสดงการลบไฟล์วิธีที่ 2
   
   
ส่วนวิธีการลบโฟลเดอร์นั้น ทำได้โดยเราจะต้องลบไฟล์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์นั้นออกให้หมดเสียก่อน
  จึงจะลบโฟลเดอร์ออกได้ เช่น ในรูปที่ 23 เราจะทำการลบโฟลเดอร์ images ออก ถ้าเราคลิกเพื่อที่จะลบ
  โฟลเดอร์มันจะปรากฏหน้าต่าง Error deleting folder ดังรูปที่ 24 ขึ้นมา เพื่อแจ้งว่าเราต้องทำการลบไฟล์
  ต่าง ๆ ภายในโฟลเดอร์ images ออกเสียก่อน
   
รูปที่ 23 แสดงโฟลเดอร์ images ที่เราต้องการจะลบออก
   
   
รูปที่ 24 แสดง Error ในการลบโฟลเดอร์
   
 
   
   
การใช้งานโปรแกรม : การยกเลิกการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
ก่อนที่เราจะยกเลิกการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายนั้น เราควรทำการ Disconnect ออกก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดย
  คลิกที่     บน Toolbar หรือคลิกที่เมนู File แล้วเลือก Disconnect ดังรูปที่ 25
   
รูปที่ 25 แสดงการยกเลิกการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
   
   
เมื่อ Disconnect เรียบร้อยแล้วในส่วนของ Remote Name (ด้านขวา) จะเป็นสีเทา ดังรูปที่ 26
   
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอเมื่อ Disconnect เรียบร้อยแล้ว
   
 
   
   
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/09/07