บริการอินเทอร์เน็ต
สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ Account สำหรับเข้าใช้บริการ

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาใหม่จะได้รับ Account (Login Name) ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องใช้ Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ใช้บริการ Wireless Lan เป็นต้น ซึ่งมีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

บุคลากรใหม่จะต้องมาติดต่อกับทางศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต (ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ลานแดง) อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1) หรือดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร ได้ที่  Download เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน/ข้าราชการด้วย 1 ใบ พร้อมทั้งลายเซ็นต์ผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการจัดส่ง Account ของท่านไปให้ที่ภาควิชา หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่
 
::: ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต :::

ตั้งอยู่ภายในห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ลานแดง) อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 1
โดยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากร และนักศึกษา
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตให้บริการต่างๆ ดังนี้

 
::: บริการ Homepage :::

สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย สามารถที่จะสร้าง Homepage ส่วนตัวหรือของหน่วยงานได้ ซึ่งจะเป็นการใช้งานผ่านเครื่อง Server ของมหาวิทยาลัยซึ่งรองรับการใช้งาน HTML และ PHP
 
::: บริการ E-Mail :::

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัว เช่น s0xxxxx1@st.kmutt.ac.th โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรเนื้อที่ในการให้บริการไว้จำนวน 200 MB ต่อคน ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน Webmail ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://webmailst.st.kmutt.ac.th และสามารถรองรับการใช้งาน POP และ IMAP Protocol ได้ด้วย

วิธีการกำหนดค่า
POP และ IMAP : mailin.st.kmutt.ac.th
SMTP : mailout.st.kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร

บุคลากรจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัว เช่น sawasdee.crb@kmutt.ac.th โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรเนื้อที่ในการให้บริการไว้จำนวน 500 MB ต่อคน ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน Webmail ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://webmailstaff.kmutt.ac.th และสามารถรองรับการใช้งาน POP และ IMAP Protocol ได้ด้วย

วิธีการกำหนดค่า
POP และ IMAP : mailin.kmutt.ac.th
SMTP : mailout.kmutt.ac.th
 
::: บริการเชื่อมต่อ MODEM (Remote Access) :::

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถที่จะเชื่อมต่อโมเด็มเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตจากที่บ้านได้มากกว่า 300 เลขหมาย โดยที่สามารถเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อการเชื่อมต่อ 1 ครั้ง และใช้งานได้เพียง 1 การเชื่อมต่อ (Connection) ต่อ 1 Login (ยกเว้นหมายเลข 1222 สามารถใช้งานได้ 3 ชั่วโมง)

เลขหมายที่เปิดให้บริการ
  1. 02-4700998-9 จำนวน 300 เลขหมาย
  2. 1222 (สำหรับนักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์ของ ทศท. เท่านั้น)

สำหรับบุคลากร

บุคลากรสามารถที่จะเชื่อมต่อโมเด็มเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตจากที่บ้านได้มากกว่า 60 เลขหมาย โดยที่สามารถเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อการเชื่อมต่อ 1 ครั้ง และใช้งานได้เพียง 1 การเชื่อมต่อ (Connection) ต่อ 1 Login (ใช้งานได้ 3 ชั่วโมงทั้ง 2 หมายเลข)

เลขหมายที่เปิดให้บริการ
  1. 02-4700997 จำนวน 60 เลขหมาย
  2. 1222 จำนวน 200 เลขหมาย (สำหรับบุคลากรที่ใช้โทรศัพท์ของ ทศท. เท่านั้น)
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/06/2012