วิธีการสร้าง Homepage บน Server ของมหาวิทยาลัย
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
สำหรับนักศึกษา
 
ขั้นตอนการ Upload file ไว้บน Server ของมหาวิทยาลัย ให้ใช้โปรแกรม FTP ติดต่อมายัง server ของ
  มหาวิทยาลัย โดยทำการตั้งค่าการใช้งานดังต่อไปนี้
   
 
Host Name :
www.st.kmutt.ac.th
 
Login : 
Login ตาม Account การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 
Password : 
Password ตาม Account การใช้งานอินเตอร์เน็ต
   
เมื่อติดต่อเข้า Server ได้แล้ว ทำการจัดสร้าง Folder ชื่อ public_html เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของไฟล์ Html
  ที่เป็นผลงานของนักศึกษา (หากมี Folder อยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่)
Upload ข้อมูลไฟล์ Html ที่จัดทำไว้เข้าไปที่ folder public_html
การเรียกใช้งานผ่าน browser :
   
  URL : http://www.st.kmutt.ac.th/~Login
  ตัวอย่าง : http://www.st.kmutt.ac.th/~s0123456
   
 
   
สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
   
ขั้นตอนการ Upload file ไว้บน Server ของมหาวิทยาลัย ให้ใช้โปรแกรม FTP ติดต่อมายัง server
  ของมหาวิทยาลัยโดยทำการตั้งค่าการใช้งานดังต่อไปนี้
   
 
Host Name :

staff.kmutt.ac.th

 
Login : 
Login ตาม Account การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 
Password : 
Password ตาม Account การใช้งานอินเตอร์เน็ต
   
เมื่อติดต่อเข้า Server ได้แล้ว ทำการจัดสร้าง Folder ชื่อ public_html เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของไฟล์ Html
  (หากมี Folder อยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่)
Upload ข้อมูลไฟล์ Html ที่จัดทำไว้เข้าไปที่ folder public_html
การเรียกใช้งานผ่าน browser :
   
  URL : http://staff.kmutt.ac.th/~Login
  ตัวอย่าง : http://staff.kmutt.ac.th/~malee.rak
   
 
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25/09/07