บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Modem
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

หมายเลขโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อ Modem
การสร้างตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Modem บน Windows XP
เริ่มการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
วิธีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
 
หมายเลขโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อ Modem

บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางโมเด็ม มีจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

 
สำหรับบุคลากร
  1.  หมายเลข 0-2470-0997 อัตโนมัติ 60 คู่สาย แบบ ISDN ความเร็ว 64 K
       ระยะเวลาในการใช้งาน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
 

2.  หมายเลข 1222 ความเร็ว 64 K (ใช้ได้สำหรับเลขหมายของ ทศท. (TOT) เท่านั้น)

       ระยะเวลาในการใช้งาน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
   
สำหรับนักศึกษา
  1.  หมายเลข 0-2470-0998 อัตโนมัติ 300 คู่สาย แบบ ISDN ความเร็ว 64 K
       ระยะเวลาในการใช้งาน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
  2.  หมายเลข 0-2470-0999 อัตโนมัติ 300 คู่สาย แบบ ISDN ความเร็ว 64 K
       ระยะเวลาในการใช้งาน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
  3.  หมายเลข 1222 ความเร็ว 64 K (ใช้ได้สำหรับเลขหมายของ ทศท. (TOT) เท่านั้น)
       ระยะเวลาในการใช้งาน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
   
ข้อจำกัดในการใช้งาน
  1. แต่ละ Account จะสามารถ Connect ได้เพียง 1 ครั้งในเวลาเดียวกัน ( 1 Concurrent)
  2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานสูงสุด 3 ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อ 1 ครั้ง
  3. นักศึกษาสามารถใช้งานสูงสุด 2 ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อ 1 ครั้ง
   
 
   
   
การสร้างตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Modem บน Windows XP
  Microsoft Windows XP ได้จัดทำโปรแกรม New Connection Wizard ไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถ
  ทำการเชื่อมต่อได้อย่างง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
   
เปิดโปรแกรม New Connection Wizard โดย กดปุ่ม Start > All Programs >
  Accessories >Communications > New Connection Wizard ดังรูปที่ 1
   
รูปที่ 1
   
   
จะปรากฏหน้าต่าง New Connection Wizard ให้กดปุ่ม Next ดังรูปที่ 2
   
รูปที่ 2
   
   
ที่หน้าต่าง Network Connection Type คลิกตัวเลือกที่ 1 Connect to the Internet เพื่อ
  เลือกว่าเราจะเชื่อมต่อสู่อินเตอร์เน็ต ดังรูปที่ 3 หลังจากนั้นกดปุ่ม Next
   
รูปที่ 3
   
   
ในขั้นตอน Getting Ready คลิกเลือกตัวเลือกที่สอง Set up my connection manually เพื่อ
 

ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทั่วไป ดังรูปที่ 4 หลังจากนั้นกดปุ่ม Next

   
รูปที่ 4
   
   
ขั้นตอน Internet Connection คลิกเลือกตัวเลือกที่หนึ่ง Connect using a dial-up modem
  เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม ดังรูปที่ 5 หลังจากนั้นกดปุ่ม Next
   

รูปที่ 5

   
   
ขั้นตอนการตั้งชื่อตัวเชื่อมต่อ Connection Name ในช่องกรอกข้อความ ใส่ชื่อสำหรับเรียกใช้การเชื่อมต่อ
  เช่น ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจตั้งชื่อ KMUTT-NET
  ดังรูปที่ 6 แล้วกดปุ่ม Next
   
รูปที่ 6
   
   
ใส่หมายเลขโมเด็มที่ต้องการในช่อง Phone number แล้วกดปุ่ม Next ดังรูปที่ 7 (สามารถตรวจสอบ
  หมายเลขโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อ Modem ได้จากส่วนบนสุดของหน้า หรือ คลิกที่นี่
   
รูปที่ 7
   
   
กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์ ลงในช่อง Username และ
 

Password พร้อมทั้ง Confirm Password จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก แล้วกดปุ่ม

  Next ดังรูปที่ 8
   
รูปที่ 8
   
   
ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างไอคอนสำหรับการเชื่อมต่อโมเด็มที่สร้างไว้บน Desktop ให้ทำการคลิกเลือกในช่อง
  Add a shortcut to this connection to my desktop แล้วกดปุ่ม Finish ดังรูปที่ 9
หลังจากนั้นก็จะปรากฏไอคอนสำหรับเชื่อมต่อโมเด็มที่สร้างไว้บน Desktop เรียบร้อยแล้ว
   
รูปที่ 9
   
 
   
   
เริ่มการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
สำหรับท่านที่สร้างไอคอนไว้บน Desktop แล้ว สามารถทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนได้เลย แต่ถ้าไม่ได้สร้างไว้
  ให้คลิกที่ปุ่ม Start > Settings > Network Connection > KMUTT-NET (ชื่อตัวเชื่อมต่อ
  ที่สร้างเอาไว้) ซึ่งจะปรากฏดังรูปที่ 10
   
รูปที่ 10
   
   
แต่ถ้าเชื่อมต่อด้วยหมายเลข 1222 จะปรากฏตัวเชื่อมต่อ ดังนี้
   
รูปที่ 11 แสดงตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยหมายเลข 1222 สำหรับบุคลากร
   
   
รูปที่ 12 แสดงตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยหมายเลข 1222 สำหรับนักศึกษา
 
 
โปรดสังเกตว่า ในการเชื่อมต่อด้วยหมายเลข 0-2470-0997, 0-2470-0998 และ
  0-2470-0999 นั้นเราจะกรอกชื่อ Username ปกติธรรมดา เช่น kanika.wat สำหรับ
  บุคลากร และ s1234567 สำหรับนักศึกษา แต่ถ้าเชื่อมต่อด้วยเลขหมาย 1222 นั้น
  Username เราจะเอาชื่อ Email Address กรอกลงไป เช่น kanika.wat@kmutt.ac.th
  สำหรับบุคลากร และ s1234567@st.kmutt.ac.th สำหรับนักศึกษา ส่วน Password
  นั้นให้กรอกตามปกติไม่มีความแตกต่างกัน
Username, Password และหมายเลขโมเด็มจะปรากฏให้อัตโนมัติ เนื่องจากได้ทำการกำหนดไว้แล้วตั้งแต่
  ขั้นตอนที่ 8 ให้กดปุ่ม Dial ได้เลย จะปรากฏหน้าต่างการ Connect เข้ากับเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
  ีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังรูปที่ 13
   
รูปที่ 13
   
   
เมื่อเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วจะปรากฏรูปไอคอน     ที่ Taskbar มุมล่างด้านขวาของหน้าจอ
   
 
   
   
วิธีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ท่านสามารถตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ของท่านว่าเป็นเลขหมายของทศท. ( TOT) หรือ TT&T ได้ดังนี้
  ตัวอย่างเช่น
   
   
รหัสพื้นที่

เลขหมายของ ทศท. ( TOT)

เลขหมายของ TT&T

จังหวัด

02

2, 3, 4, 5

-

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

032

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 71

30, 31, 34, 35, 36, 37

ราชบุรี

40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 58, 59

41, 43, 44, 45

เพชรบุรี

51, 52, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69

53, 54, 55, 57

ประจวบคีรีขันธ์

034

24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39

20, 21, 22, 23, 28, 29, 36

นครปฐม

41, 42, 47, 48, 49

81, 82, 83, 84, 85

สมุทรสาคร

51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61

62, 63, 64, 65

กาญจนบุรี

71, 74, 75, 76

72, 73

สมุทรสงคราม

035

20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 73

21, 22, 23, 28, 71, 72

อยุธยา

43, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 68

40, 41, 42, 50, 54

สุพรรณบุรี

60, 61, 63, 66, 69

62, 64

อ่างทอง

036

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39

30, 31, 32, 33, 36, 40

สระบุรี

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

61, 62, 63, 64, 65

ลพบุรี

50, 51, 52, 58, 59

53, 54

สิงห์บุรี

037

21, 27, 28, 29, 45

20, 40, 41

ปราจีนบุรี

23, 24, 25, 26, 42, 43, 44

22, 51

สระแก้ว

30, 31, 34, 38, 39

32, 33

นครนายก

038

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 93

29, 30, 36, 37, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

ชลบุรี

50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

52, 81, 82, 83, 84, 85

ฉะเชิงเทรา

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 91

80, 86, 87, 88, 89, 95, 96

ระยอง

039

30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46

33, 34, 35, 36, 45

จันทบุรี

50, 51, 52, 58, 59

53, 54

ตราด

042

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 91, 94

20, 30, 32, 34

อุดรธานี

31, 35, 37, 94

36

หนองบัวลำภู

41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 90

40, 46

หนองคาย

51, 54, 55, 57, 58, 59

52

นครพนม

60, 61, 68, 69

63

มุกดาหาร

70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 98

73, 74

สกลนคร

80, 81, 82, 84, 87, 88, 89

83, 85

เลย

043

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 49

32, 33, 34, 36, 37, 38

ขอนแก่น

50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61

52, 53

ร้อยเอ็ด

71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79

74

มหาสารคาม

80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89

82, 83

กาฬสินธุ์

044

21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

20, 26, 27, 28, 29, 32, 33

นครราชสีมา

50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71

52, 53

สุรินทร์

60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 78

62, 65

บุรีรัมย์

74, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89

80, 83, 84

ชัยภูมิ

045

21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 48, 49

20, 26, 28

อุบลราชธานี

45, 46, 51

27

อำนาจเจริญ

60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 82

62, 63

ศรีสะเกษ

70, 71, 73, 78, 79

72

ยโสธร

053

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 92, 93, 94, 96

20, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

เชียงใหม่

51, 52, 54, 56, 58, 59, 97, 98

50, 53, 55, 57

ลำพูน

61, 68, 69

62

แม่ฮ่องสอน

60, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 91

63, 64, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 95

เชียงราย

054

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29

31, 32, 33, 34, 35, 36

ลำปาง

40, 43, 45, 48, 49

41, 42

พะเยา

50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61

62, 63, 64

แพร่

70, 71, 76, 77, 78, 79

74, 75

น่าน

055

23, 24, 25, 26, 31, 36, 37, 38, 39

21, 22, 28, 29

พิษณุโลก

40, 41, 42, 43, 47, 48, 49

44, 45

อุตรดิตถ์

51, 53, 56, 58, 59

52, 54, 55

ตาก

60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69

62, 63

สุโขทัย

70, 71, 74, 76, 77, 78, 79

72, 73

กำแพงเพชร

056

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34

31, 32, 33, 35, 36

นครสวรรค์

40, 41, 44, 45, 46, 48, 49

42, 43

ชัยนาท

50, 51, 53, 57, 59

52, 54

อุทัยธานี

60, 61, 62, 63, 64, 68, 69

65, 66, 67

พิจิตร

70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82

56, 74, 75

เพชรบูรณ์

073

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29

24, 25

ยะลา

32, 33, 34, 41, 43, 48, 49

31, 35

ปัตตานี

51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67

52

นราธิวาส

074

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 49, 52, 54

34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

สงขลา

60, 61, 64, 68, 69

62, 63

พัทลุง

70, 71, 72, 78, 79

73

สตูล

075

20, 21, 25, 27, 28, 29

22, 23, 24, 26

ตรัง

30, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53

31, 32, 33, 36, 37, 67

นครศรีธรรมราช

61, 62, 68, 69

63, 64

กระบี่

076

21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39

20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

ภูเก็ต

40, 41, 42, 49 , 52, 57, 58, 59

43, 44

พังงา

077

20, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49

21, 22, 23, 24, 25, 26

สุราษฎร์ธานี

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61

56, 57, 58

ชุมพร

80, 81, 82, 89

83, 84

ระนอง

   
 
   
   
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/09/07