ระบบเครือข่ายหลัก (Campus Network)
::: วิทยาเขตบางมด :::

ระบบเครือข่ายมจธ.เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี Gigabit Ethernet โดยในวิทยาเขตบางมดจะมี Node หลักอยู่ 2 Node คือ
  1. อาคารเรียนรวม 2 (CB2)
  2. อาคารเรียนรวม 5 (CB5)
ส่วนในอาคารหลักอื่นๆ จะมีอุปกรณ์ L2/L3 Switch ติดตั้งประจำอาคารโดยเชื่อมต่อเข้ากับ Node หลักที่ใกล้ที่สุดผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยความเร็ว 2 Gbps และเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายย่อยของภาควิชา/หน่วยงานในตัวอาคารผ่านโครงข่าย UTP ด้วยความเร็ว 100 Mbps หรือ 1 Gbps ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครือข่ายของภาควิชา/หน่วยงานนั้นๆ
 
::: วิทยาเขตบางขุนเทียน :::

ระบบเครือข่ายในวิทยาเขตบางขุนเทียนมีโครงสร้างคล้ายกับวิทยาเขตบางมด โดยมี Node หลักอยู่ที่อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมต่อกับวิทยาเขตบางมด 2 ทาง ได้แก่
  1. เครือข่ายไมโครเวฟ (Microwave Link) เชื่อมต่อเข้าที่ Node อาคารเรียนรวม 5 ด้วยความเร็ว 8 Mbps
  2. วงจรสื่อสารของเครือข่าย 3BB internet เชื่อมต่อเข้าที่ Node อาคารเรียนรวม 2 ด้วยความเร็ว 100 Mbps
 
::: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต :::

ระบบเครือข่ายมจธ. เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 2 รายได้แก่
  1. UniNet เชื่อมต่อเข้าที่ Node อาคารเรียนรวม 2 ด้วยความเร็ว 1 Gbps ใช้สำหรับติดต่ออินเตอร์เน็ตภายในประเทศ (Domestic)
  2. บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด เชื่อมต่อเข้าที่ Node อาคารเรียนรวม 5 ด้วยความเร็ว 450 Mbps ใช้สำหรับติดต่ออินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ (International)
โดยที่ทางออกอินเตอร์เน็ตทั้ง 2 ทางจะมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายได้แก่ Firewall และ IPS (Intrution Prevention System) ติดตั้งอยู่เพื่อป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบ
 
::: เครือข่ายอื่นๆ :::

ระบบเครือข่ายมจธ. เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายย่อยของมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง ได้แก่
  1. ระบบเครือข่ายวิทยาเขตราชบุรี เชื่อมต่อกับวิทยาเขตบางมดผ่านวงจรสื่อสารของเครือข่าย 3BB internet ด้วยความเร็ว 50 Mbps
  2. ระบบเครือข่าย ศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพ (BKK CODE) เชื่อมต่อกับวิทยาเขตบางมดผ่านวงจรสื่อสารของเครือข่าย 3BB internet ด้วยความเร็ว 20 Mbps