King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Master Data”เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Master Data” ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 4) โดยได้มีการเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ บุคลากรด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร บุคลากรด้านการคลัง บุคลากรด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรทางด้านการศึกษา มาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการใช้ข้อมูลร่วมกัน และนำไปสู่การดำเนินการ Cleansing ข้อมูลที่ใช้ในระบบปัจจุบัน ให้มีความถูกต้องมากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป


กลับสู่ด้านบน