ข่าวและกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

27 กันยายน 2559: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพร้อมตามกิจกรรม 4 ด้าน เพื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายหน่วยงานไปสู่ IPv6 ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการให้บริการและการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสเนทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามแผนการวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมาโดยตลอด และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยจัดทำเกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาที่ได้พัฒนาเครือข่ายให้มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 และมีสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น จำนวน 56 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 56 แห่งดังกล่าว

สำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านโครงการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 15 ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะสถาบันการศึกษาที่เริ่มต้นและมีความพรัอมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Mail ระบบ Web และระบบ DNS โดยได้รับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

KMUTT with IPv6 award

ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2

27/09/2016


สำนักคอมฯ ขยายช่องทางเชื่อมเน็ต 3 Gbps และเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

7 พฤศจิกายน 2557: สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. เพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ขยับสู่ความเร็วถึง 3 Gbps และขยายช่องทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ครอบคลุมทุกแห่ง

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศดำเนินการปรับปรุงบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาให้รองรับกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และต้องการความเร็ว รวมถึงเสถียรภาพที่มากขึ้น ด้วยการปรับปรุงขยายช่องทางออกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ต่างประเทศจากเดิม 550 Mbps ก้าวไปสู่ความเร็วระดับ 3 Gbps โดยแบ่งการเชื่อมต่อเป็นสองส่วนคือช่องสัญญาณสำหรับผู้ใช้งาน 2 Gbps และช่องสัญญาณสำหรับสำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 Gbps ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใช้งานให้ดีขึ้น

นอกจากนั้นยังได้ทำการขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ทุกแห่ง และช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารหอพักต่างๆ ดังนี้

  • มจธ.บางมด กับ มจธ.บางขุนเทียน จาก 200 Mbps เป็น 250 Mbps
  • มจธ.บางมด กับ มจธ.ราชบุรี (สวนผึ้ง) จาก 40 Mbps เป็น 100 Mbps
  • มจธ.บางมด กับ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง ขนาด 100 Mbps
  • หอพักนักศึกษา มจธ.บางมด อาคารละ 100 Mbps
  • หอพักนักศึกษา มจธ.บางขุนเทียน อาคารละ 100 Mbps
KMUTT internet 3Gbps diagram

อ.มนตรี สุภัททธรรม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า “การปรับปรุงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณการเข้าใช้บริการที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงบริการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาด้านการเรียนการสอน หรือการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย และหวังว่านักศึกษาและบุคลากรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อไป”

07/11/2014


มาตรการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการโดยรวม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

1. การจำกัดขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ออกต่างประเทศที่ 30 Mbps ต่ออาคาร ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. ดังนี้

- หอพักนักศึกษาชาย ( มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษาหญิง (มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษา (มจธ.บางขุนเทียน)

2. การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตโควตาเพื่อควบคุมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายทั้งมหาวิทยาลัยและระบบ LAN ของอาคารหอพักนักศึกษา ดังนี้

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่อผู้ใช้/เดือนความเร็วช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่เกิน 15 GBไม่จำกัด
15 GB – 20 GB5 Mbps
ตั้งแต่ 20 GB ขึ้นไป1 Mbps

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งานระบบ Internet Registration Service


ประกาศ การขยาย Bandwidth มจธ.บางมด และบางขุนเทียน

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมต่อข่ายสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่การศึกษาบางมด และพื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน โดยข่ายสายใหม่นี้มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงถึง 1 Gbps และได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มค 2556

ประกาศ นโยบายการบีบ Bandwidth Internet

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เช่าช่องทางสำหรับเชื่อมต่อ Internet ไปต่างประเทศ โดยใช้บริการจากบริษัท Triple T ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่ 480Mbps จากการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยแล้วพบว่ามีข้อมูลถูกส่งเข้ามาในช่องทางดังกล่าวอย่างคับคั่งเกือบตลอดเวลา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเชื่อม Internet ไปต่างประเทศ

จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีอย่างจำกัดและเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการให้บริการที่ดี ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดความเร็วของการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet บางประเภทเพื่อให้การใช้งานที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยยังคงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดนโยบายไว้ดังตารางที่ 1 โดยการจำกัดความเร็วดังกล่าวอาจส่งผลให้การใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet ไปต่างประเทศประเภทดังกล่าวได้รับผลกระทบในการใช้งาน เช่น การ load file บางประเภทจาก Web ช้าลง การชม VDO จาก Youtube เกิดการหยุดชะงักในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

ตารางที่ 1 นโยบายการจำกัดความเร็วของการสื่อสารข้อมูลผ่าน Internet ไปต่างประเทศ

ประเภทการสื่อสารข้อมูล
 ตัวอย่าง Application  ความเร็วที่ถูกจำกัดไว้
 1. Streaming  Youtube, วิทยุ online  270 Mbps (56%)
 2. FTP (File transfer protocol)  FTP , การ Download โดยใช้ FTP:  70 Mbps (14%)
 3. HTTP Download  การ Download โดยใช้ Browser  80 Mbps  (16%)เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Symantec Endpoint Protection สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มจธ.

เรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint Protection(version ใหม่ล่าสุด) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ท่านสามารถศึกษาคู่มือการติดตั้งโดยละเอียด ที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักคอมพิวเตอร์

24/09/2012


สายสัญญาณ Fiber Optic อาคารวิจัย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เสื่อมสภาพ

เรียนบุคลากรทุกท่าน

สำนักคอมพิวเตอร์ ทำการตรวจสอบและพบว่าสายสัญญาณ Fiber Optic ที่อาคารวิจัย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุเสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายในอาคารไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบ อินเทอร์เน็ตได้ สำนักคอมพิวเตอร์จะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักคอมพิวเตอร์

25/11/2011


สาย Fiber Optic ขาด

เรียนบุคลากรทุกท่าน

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการตรวจพบว่า สาย Fiber Optic ที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนรวม 2 และอาคารสัมมนา ขาด ทั้งนี้โดยสาย Fiber Optic ดังกล่าว อยู่บริเวณหน้างานก่อสร้างอาคารจอดรถ ซึ่งได้ส่งผลให้หน่วยงานภายในอาคารสัมมนาไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักคอมพิวเตอร์

11/11/2011


ปรับเวลาการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ลานแดง

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมของมหาวิทยาลัย จึงปรับเวลาให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ลานแดง
โดยเปิดให้บริการเวลา 8.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2554 – 1 ธันวาคม 2554

ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักคอมพิวเตอร์

27/10/2011


ประกาศขยายขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการขยายขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศ เดิม 270 Mbps เพิ่มเป็น 450 Mbps
2. มจธ.บางมด-มจธ.บางขุนเทียน เดิม 40 Mbps เพิ่มเป็น 100 Mbps
3. มจธ.บางมด-มจธ.วิทยาเขตราชบุรี เดิม 10 Mbps เพิ่มเป็น 50 Mbps
4. มจธ.บางมด-มจธ.ศูนย์การศึกษาในเมือง เดิม 10 Mbps เพิ่มเป็น 20 Mbps
ทั้งนี้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

01/04/2011