ข่าวและกิจกรรม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

27 กันยายน 2559: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพร้อมตามกิจกรรม 4 ด้าน เพื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายหน่วยงานไปสู่ IPv6 ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการให้บริการและการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสเนทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามแผนการวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมาโดยตลอด และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยจัดทำเกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาที่ได้พัฒนาเครือข่ายให้มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 และมีสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น จำนวน 56 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 56 แห่งดังกล่าว

สำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านโครงการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 15 ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะสถาบันการศึกษาที่เริ่มต้นและมีความพรัอมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Mail ระบบ Web และระบบ DNS โดยได้รับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

KMUTT with IPv6 award

ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2

27/09/2016


สำนักคอมฯ ขยายช่องทางเชื่อมเน็ต 3 Gbps และเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

7 พฤศจิกายน 2557: สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. เพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ขยับสู่ความเร็วถึง 3 Gbps และขยายช่องทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ครอบคลุมทุกแห่ง

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศดำเนินการปรับปรุงบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาให้รองรับกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และต้องการความเร็ว รวมถึงเสถียรภาพที่มากขึ้น ด้วยการปรับปรุงขยายช่องทางออกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ต่างประเทศจากเดิม 550 Mbps ก้าวไปสู่ความเร็วระดับ 3 Gbps โดยแบ่งการเชื่อมต่อเป็นสองส่วนคือช่องสัญญาณสำหรับผู้ใช้งาน 2 Gbps และช่องสัญญาณสำหรับสำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 Gbps ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใช้งานให้ดีขึ้น

นอกจากนั้นยังได้ทำการขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ทุกแห่ง และช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารหอพักต่างๆ ดังนี้

•มจธ.บางมด กับ มจธ.บางขุนเทียน จาก 200 Mbps เป็น 250 Mbps
•มจธ.บางมด กับ มจธ.ราชบุรี (สวนผึ้ง) จาก 40 Mbps เป็น 100 Mbps
•มจธ.บางมด กับ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง ขนาด 100 Mbps
•หอพักนักศึกษา มจธ.บางมด อาคารละ 100 Mbps
•หอพักนักศึกษา มจธ.บางขุนเทียน อาคารละ 100 Mbps

KMUTT with IPv6 award

07/11/2014


มาตรการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการโดยรวม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

1. การจำกัดขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ออกต่างประเทศที่ 30 Mbps ต่ออาคาร ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. ดังนี้
- หอพักนักศึกษาชาย ( มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษาหญิง (มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษา (มจธ.บางขุนเทียน)

2. การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตโควตาเพื่อควบคุมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายทั้งมหาวิทยาลัยและระบบ LAN ของอาคารหอพักนักศึกษา ดังนี้

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่อผู้ใช้/เดือน ความเร็วช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่เกิน 15 GB ไม่จำกัด
15 GB – 20 GB 5 Mbps
ตั้งแต่ 20 GB ขึ้นไป 1 Mbps

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งานระบบ Internet Registration Service


18/12/2013

ปรับปรุงครั้งล่าสุด  18/10/2560