ระบบสารสนเทศการศึกษา (ACIS)
ระบบสารสนเทศการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบรับสมัคร, ระบบทะเบียน และระบบตารางสอบ

ระบบรับสมัคร
- บันทึกข้อมูลการรับสมัคร
- ออกรหัสสอบอัตโนมัติ และ พิมพ์บัตรสอบ
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- จัดห้องสอบอัตโนมัติ
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
acis1
ระบบทะเบียน
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- การลงทะเบียนผ่านทาง Internet
- บันทึกคะแนนและคำนวณเกรด
- บันทึกการลาพัก /ให้พัก / ลาออก / ตกออก / คัดชื่อออก
- การแจ้งจบ พิมพ์ใบ Transcript
- การโอนย้ายหลักสูตร การรับเงินค่าลงทะเบียน
acis2
ระบบตารางสอบ
เป็นระบบที่ช่วยเสริมงานระบบทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จัดการเกี่ยวกับการป้อนเปิดวิชาแยกตามกลุ่ม แต่ละชั้นปี ในแต่ละหลักสูตร
- การจัดห้องสอบ เลขที่นั่งสอบและ เวลาสอบ
acis3
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549