ระบบบัญชี 3 มิติ
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่จัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งมีระบบงานย่อย ดังนี้ ระบบบริหารงบประมาณ, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบสินทรัพย์ถาวร, ระบบการจัดการเงินฝากธนาคาร, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบจัดซื้อ, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารโครงการระบบการจัดสรรต้นทุน axapta1
การเริ่มต้นใช้งานจะเริ่มจากการจัดทำงบประมาณรายรับ/รายจ่ายประจำปี ซึ่งเมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติ จึงจะสามารถใช้งานระบบงานย่อยอื่นๆ ได้ เช่น ระบบจัดซื้อ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ จะถูกควบคุมโดยระบบบริหารงบประมาณ หากในระบบไม่มีเงินงบประมาณให้ใช้ ก็จะไม่สามารถทำรายการอื่นๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับงบประมาณ หรือโอนย้ายงบประมาณก่อน ทั้งนี้การทำรายการต่างๆ ในระบบจะถูกบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ข้อมูลนี้จะถูกนำเข้าและถูกใช้งานโดยหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ภาควิชา/ฝ่าย/กอง axapta2
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549