ระบบคิดค่าใช้จ่ายสารสนเทศ
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าใช้บริการ Internet ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ค่าใช้ Direct Access (Modem) ค่าใช้บริการคอมพิวเตอร์ และ ค่าใช้โทรศัพท์ billing
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549