ระบบควบคุมมาตรฐานการพัฒนา Software
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการทำงานต่างๆ ดังนี้
  - มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานทั่วไป และบทบาทการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการพัฒนาโปรแกรม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  - มีการบันทึกโครงการ ดูแลโดยหัวหน้าโครงการ
  - มีระบบมอบหมายงาน ควบคุมและวางแผนงานโดยหัวหน้าโครงการ
  - มีระบบบันทึกการทำงานของแต่ละบุคลากร เพื่อติดตามและควบคุมแผนงาน
  - มีระบบจัดเก็บผลงาน (Outputs) จากแต่ละโครงการ เป็นรูปแบบเดียวกัน
  - มีระบบจัดเก็บและควบคุม การร้องขอการเปลี่ยนแปลง (Change Request) จากหัวหน้าโครงการและลูกค้า ควบคุมโดยหัวหน้าโครงการ และเป็นไปตามกระบวนการดำเนินงานที่กำหนด
cmmi
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549