ระบบ Data Portal
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่จะทำการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศนักศึกษาออกมาในรูปของ Text หรือ Excel เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์กับคณะ/ภาควิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย dataportal
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549