ระบบ E-Meeting
คุณสมบัติ : เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการประชุม และทำให้เอกสารสามารถค้นคืนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งผิดกับรูปแบบการประชุมในปัจจุบันที่จะมีการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เสียพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ และไม่สะดวกในการค้นคืนเอกสาร emeeting
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549