ระบบ E-Payment
คุณสมบัติ : เป็นระบบรับชำระค่าบริการผ่านธนาคารแบบ online (ชำระเงินผ่านเว็บไซต์) โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการชำระเงินค่าบริการ สามารถลงทะเบียนขอใช้บริการผ่านทาง Website ที่สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้น และ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินในบริการต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลออกไปใช้งานได้ในรูปแบบ Excel และ XML epayment
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549