ระบบคู่มือปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ : ระบบคู่มือปฏิบัติงาน (E-Work Manual) เป็นระบบที่รวบรวมเอกสารกระบวนงาน ซึ่งได้แก่ เอกสารลำดับขั้นตอนกระบวนงาน (Procedure Manual), เอกสารคำอธิบายกระบวนงาน (Work Instruction) และเอกสารมาตรฐานของกระบวนงาน (Standard Document) ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยทำงานอยู่บนระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย และมีเครื่องมือช่วยในการค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ework
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549