ระบบบุคลากรและระบบเงินเดือนและสวัสดิการ
คุณสมบัติ : ระบบบุคลากรเป็นระบบสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่มี รายละเอียดดังนี้
    ปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ปรับบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ บันทึก แก้ไข ข้อมูลอัตราเลื่อน ขั้นเงินเดือนประจำปี ทะเบียนประวัติบุคลากร ทั้งสาย ก ข ค ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ข้อมูล ประวัติส่วนตัว การลาศึกษาต่อ ไป ราชการ ยืมตัวช่วยราชการ ทุนการลาศึกษาต่อ วินัย การลาออก ให้ออก ไล่ออกและเกษียณอายุ
hpb1
ระบบเงินเดือน เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการเงินเดือนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - บันทึกรายการเงินได้และเงินหัก คำนวณเงินได้สุทธิและภาษี รวมถึงพิมพ์รายงาน คำนวณยอดเงินรายได้และ ภาษีสะสม
  - ปรับปรุงขั้นเงินเดือน คำนวณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและพลเรือน (กบข.) กองทุน สำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) คำนวณเงินเกษียณ ภาษี
  - ออกรายงานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ออกรายงานการจ่ายเงินฝากธนาคาร บันทึกข้อมูลค่าสอน เงินสมนาคุณ เงินตกเบิกและออกรายงานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
  - การบันทึกการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนของบุคลากรและครอบครัวตามสิทธิที่มี
hpb2
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549