ระบบประมาณการรายรับ-รับจริง จากการลงทะเบียน
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่ช่วยคำนวณรายรับค่าลงทะเบียนในแต่ละเทอมที่ได้รับจริง และประมาณการรายรับล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยคาดว่าจะได้รับโดยทำการวางแผนการรับจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีเทอมพร้อมมีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องหักให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ kplan
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549