ระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ ผ่านเครื่อง OMR
คุณสมบัติ : เป็นโปรแกรมประเมินการสอน ของอาจารย์ โดยการให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ใช้อัตราส่วนการคำนวณจากนักศึกษาที่ตอบจริงมีการแบ่งการ ประเมินออกเป็น 3 แบบ คือ
   1. แบบประเมินการสอนวิชาทฤษฎี
   2. แบบประเมินการสอนวิชาปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   3. แบบประเมินการสอนวิชาปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

สามารถออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานแสดงผลการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน แต่ละวิชา ค่าความปรวนแปรของคำถามแต่ละข้อแยกตามกลุ่มของคำถามในแต่ละแบบ รายงานแสดงค่าเฉลี่ย ของคำถามแต่ละข้อและเปอร์เซ็นต์ของผู้ประเมิน เป็นต้น
omr

จากนั้นจะแจ้งผลจากการคำนวณให้กับคณะ อนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ทราบข้อมูลประเมินการสอน และเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนของอาจารย์และนำไปพิจารณาทางด้านการปฏิบัติงานของอาจารย์
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549