ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่มีไว้เพื่อใช้เก็บข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในระบบงานวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย แหล่งทุนโครงการวิจัย ผู้ร่วมโครงการวิจัย ครุภัณฑ์ของงานวิจัย ข้อมูลบทความของมหาวิทยาลัยในเรื่องการตีพิมพ์และการเผยแพร่ ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ของนักวิจัยและระบบงานวิจัยผ่านทาง Web Application research
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549