ระบบการจองห้อง
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่เข้ามาช่วยจัดการการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถนำมาใช้ช่วยในการบริหารการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน การสอบ และและการจัดประชุม/สัมมนาต่างๆ รวมทั้งเก็บรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง และร้องขออุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องการได้

ระบบดังกล่าวสามารถจองห้องล่วงหน้า สืบค้นห้องที่ว่าง หรือห้องที่ต้องการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ส่งผลให้ช่วยบริหารการใช้งานของพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้
roomreservation
อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ห้องที่มีสามารถรองรับกับรายวิชาที่เปิดสอน ความเหมาะสมกับปริมาณนักศึกษากับห้องที่เลือกใช้งาน และลดปัญหาการใช้ห้องทับซ้อนกัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการกำหนดมาตรฐานและโครงสร้างของข้อมูลที่มีการใช้งานร่วมกัน และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนด้านการบริหารวางแผนนโยบายของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549