ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบสารสนเทศนักศึกษา แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วนคือ สำหรับอาจารย์ และสำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศนักศึกษา สำหรับอาจารย์
คุณสมบัติ : เป็นระบบเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาให้กับอาจารย์ สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้
- ระบบประกาศผลสอบประจำภาคเรียนต่างๆ
- ระบบรายงานผลการลงทะเบียนรายบุคคล
- ระบบประกาศรายชื่อผู้ทำการลงทะเบียนประจำภาคเรียนต่างๆ
- ระบบค้นหาข้อมูลประวัตินักศึกษา
- ระบบตรวจสอบผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ระบบตรวจสอบผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ระบบประกาศตารางสอน - ตารางสอบแยกตามชั้นปี
stuinfo1
ระบบสารสนเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษา
คุณสมบัติ : ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับบริการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษา สามารถค้นหา ข้อมูลสารสนเทศตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้
- ระบบประกาศผลสอบประจำภาคเรียนต่าง ๆ
- ระบบรายงานผลการลงทะเบียนรายบุคคล
- ระบบตรวจสอบผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ระบบตรวจสอบผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ระบบประกาศตารางสอน - ตารางสอบแยกตามชั้นปี
stuinfo2
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549