ระบบการจองใช้รถ
คุณสมบัติ : เพื่อเป็นระบบกลางในการจองรถเพื่อใช้กิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย ระบบดังกล่าวสามารถจองรถล่วงหน้า สืบค้นรถที่ต้องการได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ส่งผลให้การเกิดการวางแผนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ vehiclereservation
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549