ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ : เป็นระบบหนังสือเวียนที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีความสามารถ ดังนี้
   - บันทึกการรับ-ส่งเอกสารได้ทั้งภายในและภายนอก, หนังสือเวียน, บันทึกต่าง ๆ , คำสั่ง หรือ ประกาศได้
   - สามารถตรวจสอบการรับเอกสารต้นฉบับ โดยบันทึกข้อมูลผู้รับ-ส่ง พร้อมวันและเวลา โดยผู้ใช้ยืนยันการรับเอกสารต้นฉบับได้ทันทีจากตะกร้างานรับเข้าของหน่วยงานของตน
   - สามารถส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งสามารถส่งเอกสารต้นฉบับไปยังหน่วยงาน หรือกลุ่มงานที่ต้องการ และสามารถทราบถึงสถานะของหนังสือทั้งในตะกร้างาน รับเข้าและส่งออกได้
webflow
   - มีระบบควบคุมเลขทะเบียนส่งออกและสามารถตรวจสอบได้ โดยแสดงรายงานว่าเลขทะเบียนในแต่ละหน่วยงานถูกขอไปใช้กับหนังสือเรื่องใด ซึ่งระบบจะต้องออกเลขทะเบียนอัตโนมัติ
   - ระบบสามารถทำการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานเอกสาร แต่ละเรื่อง เรียงตามวัน และเวลานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งจบเรื่อง โดยสามารถติดตามงานว่า หนังสือแต่ละฉบับมีการสั่งการ พร้อมทั้งดูการสั่งการแต่ละขั้นตอนได้
   - สามารถค้นหาเอกสารได้จากการกำหนดรายละเอียดเอกสาร ได้แก่ เลขที่หนังสือ, ลงวันที่, วันที่ลงรับ, เลขที่รับ, เรื่อง, เจ้าของเรื่อง, ตลอดจนสถานะของหนังสือนั้นๆ ได้แก่ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานหรือ งานนั้นได้ดำเนินงานจบแล้ว
   - เมื่อหนังสือได้ถูกดำเนินการจบแล้ว ผู้ใช้สามารถสั่งจัดเก็บเอกสาร เพื่อเป็นการรวบรวมหรือจัดหมวดหมู่ประเภทเอกสารต่าง ๆ และจัดเก็บเข้าสู่ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังรายละเอียดของระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549