ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ : เป็นระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำงานผ่าน Browser โดยมีความสามารถดังนี้
  - สามารถสร้างตู้เอกสาร, ลิ้นชัก, แฟ้ม เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลชนิดต่าง ๆ โดย สามารถกำหนดชนิดของข้อมูลได้เอง
  - มีดัชนีในการจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ รหัสเอกสาร, กลุ่ม, วันที่, รายละเอียดคำค้น เพื่อใช้ในการค้นหาเอกสาร
  - มีระบบความปลอดภัยข้อมูล (Security) โดยกำหนดผู้ใช้งาน, เจ้าของเอกสาร, หน่วยงาน, ระดับสิทธิและสิทธิในการทำงานของแต่ละบุคคลได้ รวมทั้งยังสามารถกำหนดได้ว่าเป็นเอกสารส่วนกลาง, เอกสารเฉพาะหน่วยงาน และเอกสารส่วนตัวได้
  - หน่วยงานเจ้าของเอกสารสามารถกำหนดสิทธิ เพื่อให้หน่วยงานอื่นเรียกดูเอกสารบางเรื่องของตน (Grant) เพื่อให้สามารถใช้เอกสารร่วมกันได้
  - สามารถจัดเก็บเอกสารและข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ สามารถค้นหาเอกสารและข้อมูลจากดัชนีต่าง ๆ
websrv
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549