เกี่ยวกับเรา
   • ข้อมูลหน่วยงาน
   • โครงสร้างหน่วยงาน
   • ข้อมูลบุคลากร
ข่าวและกิจกรรม
   • เรื่องเด่น
บริการ
   • สำหรับผู้ใช้งาน
   • สำหรับหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
   • แบบฟอร์ม
 • แบบคําขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับหน่วยงาน
 • แบบคําขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับบุคลากร
 • แบบคําขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับบุคลากรที่เกษียณอายุ
 • แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา
 • แบบคําร้องขอใช้บริการโทรศัพท์
 • แบบคำขอใช้หมายเลข IP Address
   • Software
 • ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
 • โปรแกรมป้องกันไวรัส NOD32 สำหรับเครื่อง Notebook ที่ใช้ Wireless LAN (เฉพาะนักศึกษา)
 • EndNote X2 : โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม (สำหรับนักศึกษา)
 • โปรแกรม SSH Secure Shell Client 3.2.5
 • โปรแกรม Certificate สำหรับ Wireless LAN 802.1x
 • Thai Firefox 1.5.0.7.1
 • Acrobat Reader 7.08
ติดต่อเรา
   • ที่อยู่, โทรศัพท์, โทรสาร
   • แผนที่
   • สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
   • บริการทางออนไลน์
   • บริการทางโทรศัพท์
ช่วยเหลือ
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/09/52