KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารเรียนรวม 2 (CB2)

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1
  1. งานพยาบาล
  2. สำนักคอมพิวเตอร์
  3. ศูนย์วิทยบริการ
3
2 สำนักคอมพิวเตอร์ 6
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -
4 ห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 3
5 ห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 3
6 ห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 3
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password