KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารเรียนรวม 3 (CB3)

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1
  1. ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
  2. ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
  3. ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์
  4. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
  5. ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
  6. ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
2
2
  1. สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์
2
3 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 4
4 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 4
5 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 4
6 ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ 4
7 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 4
8 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีการพิมพ์ 4
9 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 4
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password