KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารวิศวกรรมเคมี (CHE)

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1 - 2
2 - 3
3 - 3
4 - 2
5 - 1
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password