KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารหอพักนักศึกษาชาย

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1 - 1
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password