KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารหอพักนักศึกษาหญิง

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1 - 2
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password
  
 
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงอาหาร) อาคารเรียนรวม 3 (CB-3) อาคารเรียนรวม 4 (CB-4) อาคารเรียนรวม 5 (CB-5) อาคารวิศวกรรมเคมี (CHE) อาคารหอพักนักศึกษาชาย อาคารหอพักนักศึกษาหญิง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลาวีรชน อาคารเรียนรวม 2 (CB-2) อาคารเรียนรวม 1 (CB-1) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางศิลปศาสตร์ (LNG) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำนักหอสมุด (LIB) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SI) อาคารจุลชีววิทยา (MI) อาคารภาควิชาเคมี (CH) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SCL)