KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารคณะพลังงานและวัสดุ

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1 - 1
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 2
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 2
 
ปรับปรุงล่าสุด 04/04/2008
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password
  
 
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงอาหาร) อาคารเรียนรวม 3 (CB-3) อาคารเรียนรวม 4 (CB-4) อาคารเรียนรวม 5 (CB-5) อาคารวิศวกรรมเคมี (CHE) อาคารหอพักนักศึกษาชาย อาคารหอพักนักศึกษาหญิง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลาวีรชน อาคารเรียนรวม 2 (CB-2) อาคารเรียนรวม 1 (CB-1) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางศิลปศาสตร์ (LNG) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำนักหอสมุด (LIB) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SI) อาคารจุลชีววิทยา (MI) อาคารภาควิชาเคมี (CH) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SCL)