KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางศิลปศาสตร์

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 2
2 สายวิชาภาษาพื้นฐาน 3
3 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 3
4 ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง 2
5
  1. สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
  2. สายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
2
6 สายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2
7
  1. สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
  2. สายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
2
8 สายวิชาสังคมศาสตร์ 2
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password