KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงอาหาร)

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1
  1. ศูนย์หนังสือ
  2. ลานจอดรถ
-
2
  1. กองกิจการนักศึกษา
  2. ห้องโถงสนามยูโด
  3. ห้องออกกำลังกาย
  4. สภานักศึกษา
  5. ห้องชมรมต่างๆ ของนักศึกษา
2
3 โรงยิม 2
4 สนามเทนนิส 2
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password