KMUTT WiFi
 
แผนที่แสดงจุดให้บริการ Wireless LAN ภายใน มจธ.
อาคารสำนักงานอธิการบดี

ชั้นรายชื่อหน่วยงานจำนวนอุปกรณ์
1
 1. ห้องรับรองและติดต่อสอบถาม
 2. ส่วนทะเบียนและประเมินผล
 3. ส่วนคัดเลือกนักศึกษา
2
2
 1. กองกิจการนักศึกษา
 2. งานประชาสัมพันธ์
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 4. สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ
2
3
 1. กองคลัง
 2. งานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน
 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 4. งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
 5. หน่วยตรวจสอบภายใน
2
4
 1. ศูนย์นวัตกรรมระบบ
 2. ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
 3. โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย
2
5
 1. ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 2. กองบริการการศึกษา
 3. กองแผนงาน
 4. กองบริการการบริหาร
 5. งานนิติการและสัญญา
 6. มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ.
2
6
 1. สถาบันการเรียนรู้
 2. ห้องประชุมส่วนกลาง
1
7
 1. สำนักงานวิทยาเขตราชบุรี
 2. สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)
2
8
 1. สำนักงานผู้บริหาร
 2. ห้องประชุมพงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ
2
9
 1. ห้องประชุมสนั่น สุมิตร
 2. ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ
 3. ห้องประชุม 1
 4. ห้องประชุม 2
2
 
ปรับปรุงล่าสุด 09/24/2007
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Wireless Network
Connection  dot1x

สำหรับบุคคลากร
 Login
  
 Password
  
 

สำหรับนักศึกษา
 Login
  
 Password
  
 
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงอาหาร) อาคารเรียนรวม 3 (CB-3) อาคารเรียนรวม 4 (CB-4) อาคารเรียนรวม 5 (CB-5) อาคารวิศวกรรมเคมี (CHE) อาคารหอพักนักศึกษาชาย อาคารหอพักนักศึกษาหญิง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลาวีรชน อาคารเรียนรวม 2 (CB-2) อาคารเรียนรวม 1 (CB-1) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางศิลปศาสตร์ (LNG) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำนักหอสมุด (LIB) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SI) อาคารจุลชีววิทยา (MI) อาคารภาควิชาเคมี (CH) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SCL)