King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ดาวน์โหลด

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ ฟอนต์ และแบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ

ฟอนต์

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ประกาศ : สำหรับแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทุกแบบคำขอฯ นั้น ท่านไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ให้ท่านกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนลงในแบบคำขอฯด้วย

แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต

แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ

 • ๐ ขอ Email ใหม่ สำหรับบุคลากรใหม่ที่ยังไม่เคยมี Email

 • ๐ ขอ Username / Password ใหม่ สำหรับบุคลากรที่มี Email อยู่แล้วแต่ลืม หรือทำหาย

 • ๐ ขอเพิ่มพื้นที่ Email หรือพื้นที่เวบไซต์ส่วนตัวสำหรับบุคลากร

 • หมายเหตุ : สำหรับแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทุกแบบคำขอฯ นั้น ท่านไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ให้ท่านกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนลงในแบบคำขอฯด้วย

  แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ

 • ๐ ขอจดทะเบียน Domain Name

 • ๐ ขอ Email กลาง สำหรับหน่วยงาน

 • ๐ ขอ Email กลาง สำหรับหน่วยงาน

 • ๐ ขอ Email กลาง สำหรับหน่วยงาน

 • ๐ ขอพื้นที่เวบไซต์ (Homepage) สำหรับหน่วยงาน

 • ๐ ขอใช้งานฐานข้อมูล MySQL สำหรับเวบไซต์หน่วยงาน

 • ๐ ขอเพิ่มพื้นที่ Email และ Homepage สำหรับหน่วยงาน

 • ๐ ขอทราบ Username และ Password สำหรับ Email และ Homepage สำหรับหน่วยงาน
 • หมายเหตุ : สำหรับแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทุกแบบคำขอฯ นั้น ท่านไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ให้ท่านกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนลงในแบบคำขอฯด้วย

  แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ

 • ๐ บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก
 • ๐ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ขอใช้บริการเท่านั้น
 • หมายเหตุ : สำหรับแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทุกแบบคำขอฯ นั้น ท่านไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ให้ท่านกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนลงในแบบคำขอฯด้วย

  หมายเหตุ : สำหรับแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทุกแบบคำขอฯ นั้น ท่านไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ให้ท่านกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนลงในแบบคำขอฯด้วย


  กลับสู่ด้านบน