บริการอินเทอร์เน็ต
สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ Account สำหรับเข้าใช้บริการ

สำหรับนักศึกษา

หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับ Internet Account ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ คลิกที่นี่ โดยนักศึกษาสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)
 • WiFi (KMUTT-Secure, KMUTT-SecureN, Eduroam)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • ประเมินการสอนของอาจารย์
 • KMUTT Google Apps
 • Office 365
 • VPN
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด
 • E-University
 • My English
Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

บุคลากรใหม่ต้องทำการติดต่อขอ Internet Account โดยกรอกแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการฯ แล้วส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งไปให้ยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ หรือส่งไปให้ทางอีเมล์ส่วนตัวของท่าน โดยบุคลากรสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis) *ต้องขอเปิดสิทธิ์ก่อนเข้าใช้งาน*
 • WiFi (KMUTT-Secure, KMUTT-SecureN, Eduroam)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • Intranet
 • KMUTT Google Apps
 • Office 365
 • VPN
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด
 • Webmail
 • KMUTT Learning Environment (LE)
Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งเกษียณอายุ หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นบุคลากร กรณีที่เป็นลูกจ้าง Internet Account จะหมดอายุตามสัญญาการจ้างงาน เมื่อมีการต่อสัญญาการจ้างงานแล้ว ลูกจ้างจะต้องทำการกรอกแบบคำขอต่ออายุ Internet Account ส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ โดยระบุระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาการจ้างงานใหม่ส่งมา ซึ่งเมื่อ Internet Account หมดอายุจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานในบางบริการได้ เช่น WiFi, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ , VPN และฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด เป็นต้น

สำหรับบุคลากรที่ลืม Password สามารถติดต่อขอ Reset Password ใหม่ได้ โดยโทรศัพท์มาแจ้งยังสำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ 024709444 หรือโทรภายใน 111
 
::: เคาน์เตอร์บริการ :::

ตั้งอยู่อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 2 โดยให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากร และนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.
 
 
::: บริการ E-Mail :::

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัวตอนลงทะเบียนรับ Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่ เช่น kanika.xxxxxx@mail.kmutt.ac.th โดยเป็นอีเมล์ KMUTT Google Apps

สำหรับบุคลากร

บุคลากรจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัว (Webmail) เช่น sawasdee.crb@kmutt.ac.th โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรเนื้อที่ในการให้บริการไว้จำนวน 2,000 MB ต่อคน ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน Webmail ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://webmailstaff.kmutt.ac.th และสามารถรองรับการใช้งาน POP และ IMAP Protocol ได้ด้วย

วิธีการกำหนดค่า
POP และ IMAP : mailin.kmutt.ac.th
SMTP : mailout.kmutt.ac.th
 
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  18/10/2560