การตั้งค่า Microsoft Outlook
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook โดยไปที่ Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Outlook
  แล้วเลือก Tab Menu Tools และเลือก E-mail Account
   
รูปที่ 1
 
 
เมื่อขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้เลือก Add a new e-mail account แล้วกดปุ่ม Next ดังรูปที่ 2
   
รูปที่ 2
 
 
เลือก POP3 แล้วกดปุ่ม Next
   
รูปที่ 3
 
 
กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม More Setting
  สำหรับบุคลากร ในส่วนของ Server Information ให้กำหนดค่าดังต่อไปนี้
  Incoming mail server (POP3) กำหนดค่าเป็น mailin.kmutt.ac.th
  Outgoing mail server (SMTP) กำหนดค่าเป็น mailout.kmutt.ac.th
   
รูปที่ 4 (การตั้งค่าสำหรับบุคลากร)
   
  สำหรับนักศึกษา ในส่วนของ Server Information ให้กำหนดค่าดังต่อไปนี้
  Incoming mail server (POP3) กำหนดค่าเป็น mailin.st.kmutt.ac.th
  Outgoing mail server (SMTP) กำหนดค่าเป็น mailout.st.kmutt.ac.th
   
รูปที่ 5 (การตั้งค่าสำหรับนักศึกษา)
   
   
เมื่อขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้เลือกที่ Tab Menu Outgoting Server ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ My outgoing server (SMTP)
  requires authentication
   
รูปที่ 6
   
   
แล้วเลือกที่ Tab Menu Advanced ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Leave a copy of messages on the server
  หลังจากนั้น กดปุ่ม OK
   
รูปที่ 7
   
   
   
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  10/09/09