การตั้งค่า Outlook Express
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

เปิดโปรแกรม Outlook Express ขึ้นมา โดยไปที่ Start > Outlook Express ดังรูปที่ 1
   
รูปที่ 1
 
 
เมื่อหน้าต่างโปรแกรม Outlook Express เปิดขึ้น ให้ไปคลิกที่เมนูคำสั่ง Tools > Accounts… ดังรูปที่ 2
   
รูปที่ 2
 
 
จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Internet Accounts ให้ไปคลิกเลือกที่แถบ Mail เพราะว่าเรากำลังจะกำหนดในส่วน
  ของอีเมล์
   
รูปที่ 3
 
 
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยัง Account ที่ต้องการ ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งก็ได้
จากนั้นคลิกเลือกที่ Mail…
   
รูปที่ 4
   
   
จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Internet Connection Wizard โดยจะเป็นส่วนของ Your Name ให้เราพิมพ์
  ชื่อที่ต้องการให้แสดงเมื่ออีเมล์ถูกส่งไปยังผู้รับลงไปในช่อง Display Name : (กรณีเมื่ออีเมล์ถูกส่งไปยังผู้รับ
  ในช่อง From ในโปรแกรมอีเมล์ของผู้รับจะแสดงรายชื่อผู้ส่งที่ช่อง From โดยโปรแกรมจะนำเอาชื่อที่กำหนด
  ในช่อง Display name มาแสดง ซึ่งในที่นี้คือ kanika wattanaporn
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next
   
รูปที่ 5
   
   
หน้าต่างถัดมาจะเป็นหน้าต่าง Internet E-mail Address ให้คลิกเลือกที่ตัวเลือก I already have an
  e-mail address that I'd like to use ในกรณีที่มี E-mail Address อยู่ก่อนแล้ว จากนั้นพิมพ์ E-mail
  Address ของคุณลงในช่องหลังข้อความ E-mail Address ซึ่งในที่นี้คือ kanika.wat@kmutt.ac.th
  สำหรับบุคลากร และ s1234567@st.kmutt.ac.th สำหรับนักศึกษา
แล้วคลิกปุ่ม Next
   
รูปที่ 6 แสดงการกรอก E-mail Address สำหรับบุคลากร
   
   
รูปที่ 7 แสดงการกรอก E-mail Address สำหรับนักศึกษา
   
   
ในหน้าต่าง E-Mail Server Names ในส่วนของ My incoming mail server is a ….. server
  ให้เลือกประเภท Server ที่คุณใช้งาน เช่น POP3, IMAP, HTTP ให้เลือกค่าเป็น POP3
จากนั้นใส่ชื่อ Server ลงไปในช่อง Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) Server : โดยใส่ค่าเป็น
  สำหรับบุคลากร mailin.kmutt.ac.th
 

สำหรับนักศึกษา mailin.st.kmutt.ac.th

   
  และ Outgoing mail (SMTP) Server : โดยใส่ค่าเป็น
  สำหรับบุคลากร mailout.kmutt.ac.th
  สำหรับนักศึกษา mailout.st.kmutt.ac.th
แล้วคลิกที่ปุ่ม Next
   
รูปที่ 8 แสดงการกรอก E-mail Server Names สำหรับบุคลากร
 
 
รูปที่ 9 แสดงการกรอก E-mail Server Names สำหรับนักศึกษา
 
 
ในหน้าต่าง Internet Mail Logon ให้พิมพ์ชื่อ Account ของคุณลงในช่อง Account name : โดยในที่นี้
  กำหนดเป็น kanika.wat และพิมพ์ Password ลงไปในช่อง Password
หากเลือกตัวเลือก Remember password นี้ทุกครั้งที่ใช้งานโปรแกรม Outlook Express โดยใช้
  Account นี้ก็ไม่ต้องพิมพ์ Password ทุกครั้งที่มีการใช้งาน
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป
   
รูปที่ 10 แสดงการกรอก Account Name และ Password สำหรับบุคลากร
   
   
รูปที่ 11 แสดงการกรอก Account Name และ Password สำหรับนักศึกษา
   
   
ในหน้าต่าง Congratulations ซึ่งเป็นหน้าต่างสุดท้ายในการติดตั้งค่าอีเมล์ หากต้องการแก้ไขค่าในหน้าต่างใด
  ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Back เพื่อกลับไปค่ายังหน้าต่าง นั้น ๆ ได้ แต่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขค่าอะไร
  ก็ให้คลิกปุ่ม Finish
   
รูปที่ 12
   
   
จากนั้นจะกลับมายังหน้าต่าง Internet Accounts ในแถบ Mail จะปรากฏรายชื่อที่เราได้สร้างขึ้นที่ใต้หัวข้อ
  Account จะปรากฏรายชื่อ mailin.kmutt.ac.th สำหรับบุคลากร และ mailin.st.kmutt.ac.th สำหรับ
  นักศึกษา โดยมีค่าในช่อง Type เป็น mail (default) ซึ่งหมายความว่าเมื่อเปิดใช้งาน Outlook Express
  โปรแกรมจะตรวจสอบอีเมล์จาก kmutt.ac.th ทันทีทุกครั้งที่เรียกใช้งานโปรแกรม
คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อออกจากหน้าต่างนี้
   
รูปที่ 13 แสดงการตั้งค่า Outlook Express เรียบร้อยแล้ว (สำหรับบุคลากร)
   
   
รูปที่ 14 แสดงการตั้งค่า Outlook Express เรียบร้อยแล้ว (สำหรับนักศึกษา)
   
   
   
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/09/07