Folder ใน Web Mail หายไป
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

โดยปกติ Web Mail จะมี Folder มาตรฐานคือ INBOX ซึ่งประกอบด้วย Drafts, Sent, Trash แต่สำหรับผู้ใช้
งานที่สร้าง Folder เพิ่มแล้วหายไป สามารถทำการกู้ข้อมูลคืนได้ ดังนี้
 
เมื่อ log on เข้า Web Mail ให้เลือก “Folders” ดังรูปที่ 1
   
รูปที่ 1
 
หัวข้อ “Unsubscribe/Subscribe” ให้เลือก Folder ที่ต้องการเพิ่ม แล้วกดปุ่ม    
  ดังรูปที่ 2 โดย Folder ที่เลือกไว้จะเข้ามาอยู่ในกรอบด้านขวา ดังรูปที่ 3
 
รูปที่ 2
 
รูปที่ 3
 
จากนั้นให้กดปุ่ม Refresh เพื่อให้ Web Mail แสดง Folder ที่ได้เลือกไว้ ดังรูปที่ 4
   
รูปที่ 4
   
   
   
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/09/07