ภาษาไทย กับ Web Mail
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

เนื่องจากค่ามาตรฐานของ Web Mail จะเป็น fonts ภาษาอังกฤษทำให้ในการรับส่งเมล์ที่เป็นภาษาไทยนั้น
ไม่สามารถอ่านได้ ดังนั้นจำเป็นต้องกำหนดค่า Web mail ให้เป็นภาษาไทย โดยใช้ขั้นตอนดังนี้
 
เมื่อ log on เข้า Web Mail ให้เลือก Options ดังรูปที่ 1
   
รูปที่ 1
 
เลือกหัวข้อ Display Preferences ดังรูปที่ 2
   
รูปที่ 2
เปลี่ยนภาษาให้เป็น Thai ดังรูปที่ 3
 
รูปที่ 3
 
จากนั้นเลื่อน Scroll bar ลง แล้วกดปุ่ม    
เมื่อกดปุ่ม     จะกลับมาที่หน้าต่าง Options อีกครั้ง ให้กดปุ่ม Refresh เพื่อให้ Web Mail
  แสดงเป็นภาษาไทยดังรูปที่ 4
   
รูปที่ 4
   
   
   
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  28/09/07