King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

บริการของเรา

แหล่งรวบรวมบริการต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการ และพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, การสนับสนุนการทำวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยมี Service Catalog เพื่อให้บริการ 2 ด้าน คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Service) และ บริการด้านระบบสารสนเทศ (Information Service)


นโยบายการให้บริการ Single Point of Contact

สำนักคอมพิวเตอร์ มีนโยบายการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการหรือแจ้งปัญหาการใช้บริการต่างๆของสำนักคอมฯ โดย ติดต่อผ่าน Service Desk ที่จะช่วยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามงานหรือปัญหาที่ได้รับแจ้ง (Single Point of Contact) ของบริการต่างๆ ที่ให้บริการโดยสำนักคอม (Software, Hardware and Application) รวมถึงการยืม คืน หรือ แก้ไข อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยที่สำนักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดูแล เช่น อุปกรณ์ บันทึกเวลาการเข้าประชุม

ช่องทางให้บริการ

ผู้ใช้งาน สามารถแจ้งขอรับบริการ โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 1. 1. โทรศัพท์ หมายเลข 111 หรือ 02-470-9444 ติดต่อ Service Desk
  • เวลาทำการ

  • ๐ ในเวลาราชการ 08:30 น. ถึง 16:30 น.

  • ๐ นอกเวลาราชการ 06:30 ถึง 08:30 น. และ 17:00 ถึง 20:00 น.

  • ๐ วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ 09:00 ถึง 17:00 น.
 2. 2. ระบบ Email ผู้ใช้งานสามารถส่งอีเมล์เข้ามาที่ ccsupport@kmutt.ac.th ผู้ใช้งานจะได้รับ e-mail การยืนยัน ตอบรับจาก
  • Service Desk ของสำนักคอมพิวเตอร์ ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ
 3. 3. ติดต่อโดยตรงที่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 ในเวลาทำการของมหาวิทยาลัย ( 8:30 น. ถึง 16:30 น.)

บริการที่ครอบคลุมเบื้องต้น

บริการด้านสารสนเทศต่างๆ (IT Service) ที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้บริการ จะประกอบด้วยบริการที่จัดสร้าง จัดหา หรือให้บริการโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า ธนบุรี ซอฟแวร์ โดยเฉพาะซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น

โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพื้นที่การศึกษาดังนี้

สำหรับบริการที่มีการระบุขอบเขตการให้บริการโดยเฉพาะเจาะจง จะระบุในขอบเขตการให้บริการ ในบริการนั้นๆ อีกครั้ง

หน่วยงานให้บริการ

Service Desk เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่รับแจ้งปัญหาทางหมายเลขโทรศัพท์ 111 โดยให้คำแนะนำในการใช้บริการ การรับแจ้งปัญหา มอบหมายผู้รับผิดชอบในการแก้ไข และติดตามผลการแก้ไขปัญหา ( Service Request and Follow up ) บริการให้แก่ผู้ใช้งานที่ได้แจ้งผ่านช่องทางต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้

Service Support (1st Line Support) เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลหรือแก้ปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งอาจรวมถึงการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ และการให้บริการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ หรือ การให้บริการ ณ สถานที่ทำงานของผู้ใช้ ( On-Site )

Support (2nd Line Support) เป็นหน่วยงานที่จะประกอบด้วยพนักงานที่ดูแลโครงสร้างส่วนกลาง เช่นระบบโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ เครือข่าย หรือ แอบพริเคชั่น มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตอบคำถามที่มีความละเอียดมากขึ้น

ประเภทของงานบริการ

Service Fulfillment ผู้ใช้งานแจ้งความต้องการขอรับบริการงานทั่วไป เช่น ขอเปลี่ยน password, ขอสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม การขอยืม อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ฟรือ การขอข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ

Incident ผู้ใช้งานมีปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ เช่น เครื่อง Notebook เปิดไม่ได้ หรือโปรแกรมมีปัญหา โดยเรามีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้สามารถกลับมาปฎิบัติงานได้โดยเร็ว ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาชั่วคราว (Work Around) ตามสภาพการทำงานของแต่ละบริการ

Exceptions

การให้บริการจะดำเนินการโดยเร็วตามเวลาที่กำหนด นอกจากเหตุจำเป็น ดังนี้

บริการต่างๆ

 1. 1. งานบริการยืม-คืน เครื่องบันทึกเวลาโดยการสแกนบัตร

 2. 2. บริการติดตั้ง และแก้ไข เครื่องควบคุมการเข้าออกประตู (Access Control)

 3. 3. บริการทำบัตรนักศึกษาและบุคลากร

 4. 4. บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับดาวน์โหลด

 5. 5. บริการรับแจ้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

 6. 6. บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

 7. 7. เคาน์เตอร์บริการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์

 8. 8. บริการจัดทำ Internet Account

 9. 9. บริการแก้ไขปัญหา Internet Account


กลับสู่ด้านบน