King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

KMUTT Wireless LAN หรือ KMUTT WiFi คือบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม

ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน สำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) สำหรับให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว

KMUTT WiFi ใช้การเชื่อมต่อแบบ Client/Server (Infrastructure mode) โดยมีจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) ให้สำหรับผู้ใช้งาน โดยสนับสนุนการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g และ IEEE802.11n

KMUTT WiFi ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ Web Portal โดยจะใช้ SSID KMUTT-Secure และ KMUTT-SecureN ในการเชื่อมต่อและมีการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ใช้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์

จุดให้บริการ

 •      1. มจธ. บางมด 2. มจธ. บางขุนเทียน 3. มจธ. ราชบุรี 4. มจธ. อาคาร KX

 • คู่มือการตั้งค่า WiFi

  1. KMUTT-SecureN (Windows10)

  2. KMUTT-SecureN (MacOS)

  3. KMUTT-Secure (Windows10)

  4. KMUTT-Secure (MacOS)

  คู่มือการทดสอบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

  1. คู่มือการทดสอบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

  กลับสู่ด้านบน