King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

พร้อมแล้ว My Portal เวอร์ชันใหม่ !

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนบุคคลกรทุกท่าน ทดลองใช้งาน My Portal เวอร์ชันใหม่ด้วยระบบยืนยันตัวตน (New SSO) เพื่อเข้าถึงทุก Application ของมหาวิทยาลัย ด้วยการยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. 1. เข้าผ่าน https://myportal.kmutt.ac.th

  2. 2. เข้าผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “คณาจารย์และบุคลากร” เลือก My Portal สำหรับบุคลากร (ชื่อเดิม อินทราเน็ตสำหรับบุคลากร)

  3. 3. เข้าผ่านเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ (www.cc.kmutt.ac.th) หัวข้อ “บริการของเรา” เลือก My Portal

เมื่อเข้าใช้ My Portal เวอร์ชันใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว ผู้ใช้งานจะพบหน้าเว็บไซต์สำหรับให้เลือกเข้าใช้งาน ว่าจะใช้อินทราเน็ตเดิมหรือทดลองใช้งาน My Portal เวอร์ชันใหม่ โดยท่านสามารถทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
หากพบปัญหาการเข้าใช้งานลอง คลิกที่นี่ หรือ โทร. 111,9444

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อระบบที่พร้อมใช้งานได้บน My Portal เวอร์ชันใหม่ ได้ที่นี่


กลับสู่ด้านบน